โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35514
นายกฤตภาส วรรณธนกิจ ม.5/4
1
0 0 0
35541
นายจิรวัฒน์ แสงสว่างวัฒนะ ม.5/4
2
0 0 0
35591
นายเทพบดินทร์ สังฆเวช ม.5/4
3
0 0 0
35598
นายธนวัฒน์ สิงห์ฤกษ์ ม.5/4
4
0 0 0
35621
นายธีธัช วัฒนกุล ม.5/4
5
0 0 0
35655
นายประกาศิต จรูญเรือง ม.5/4
6
0 0 0
35704
นายโยธิน โรจน์ทิพยรัก ม.5/4
7
0 0 0
35746
นายศิวกร หุตะสิทธิ์ ม.5/4
8
0 0 0
35763
นายสิรดนัย จีบกระโทก ม.5/4
9
0 0 0
35781
นายอนุเทพ สนิทพจน์ ม.5/4
10
1 0 0
35788
นายอรชุน อ่อนบุญเอื้อ ม.5/4
11
0 1 0
35792
นายอรรถพร โกมลศรี ม.5/4
12
0 0 0
35793
นายอังศวีร์ ธนกุลมงคลนาม ม.5/4
13
0 0 0
35798
นางสาวกนกพร แดงสกุล ม.5/4
14
0 0 0
35832
นางสาวเจนนิกา อินแกรม ม.5/4
15
0 0 1
35857
นางสาวณัฐสรวง ยางนิยม ม.5/4
16
0 4 1
35884
นางสาวบุญยานุช ธนะภูมิชัย ม.5/4
17
0 0 0
35907
นางสาวพรหมพร สุขโขจิตร์ ม.5/4
18
0 0 0
35935
นางสาวภัทราพร คำสวนจิก ม.5/4
19
0 0 0
35973
นางสาวศรุตยา นนทะวงศ์ ม.5/4
20
1 0 0
35988
นางสาวสิริยากร คำสวนจิก ม.5/4
21
0 0 0
35991
นางสาวสุกานดา ทนทาน ม.5/4
22
0 0 0
35993
นางสาวสุชาวดี ชูรัตนตรัย ม.5/4
23
0 0 0
35997
นางสาวสุนิสา สงวนนอก ม.5/4
24
0 0 0
36000
นางสาวสุรีย์พร นามทองดี ม.5/4
25
0 0 0
36003
นางสาวอนุชิตา เพ็งพา ม.5/4
26
0 0 0
36016
นางสาวอรสา สาดา ม.5/4
27
1 1 0
36021
นางสาวอลิสา แดงเด่นศรี ม.5/4
28
0 0 0
37833
นายปกรณ์ สมหวัง ม.5/4
29
1 0 0
37848
นางสาวจุฑาทิพย์ ดงเย็น ม.5/4
30
1 0 1
37851
นางสาวณัฐธยาน์ เทียนธรรมชาติ ม.5/4
31
3 0 0
37853
นางสาวนริศรา แก้วหยก ม.5/4
32
4 10 2