โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 33 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูมนสิชา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34982
นายกรกฤษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.5/4
1
1 0 0
35015
นายฉัตรวิชชา พิมพ์สงเคราะห์ ม.5/4
2
0 0 0
35045
นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว ม.5/4
3
0 0 0
35062
นายธนภัทร วรรณภักดี ม.5/4
4
0 0 2
35063
นายธนรัตน์ รู้รอบดี ม.5/4
5
0 0 0
35068
นายธมกร ศุภผลศิริ ม.5/4
6
0 0 0
35071
นายธันวา แปลงมาลย์ ม.5/4
7
0 0 1
35073
นายธีรวัฒน์ ศรีบูกุล ม.5/4
8
0 0 0
35079
นายนพดนัย ขุนบำรุง ม.5/4
9
0 0 0
35088
นายนิธิภัทร เบญจม์ภัทร ม.5/4
10
0 0 1
35111
นายพิพัฒน์ ประเสริฐวุฒิ ม.5/4
11
0 0 0
35112
นายพีรปัฐน์ อภิชาติโสภิต ม.5/4
12
0 0 1
35122
นายภาณุพงศ์ โพธาราม ม.5/4
13
0 0 0
35219
นายอินทัช ชัยพินิจนรชาติ ม.5/4
14
2 0 0
35230
นางสาวกัญญาณัฐ สุหัตถาพร ม.5/4
15
1 0 3
35254
นางสาวจุฑามาศ พรมขาน ม.5/4
16
1 0 2
35258
นางสาวชญาศา ทวีคูณ ม.5/4
17
0 0 0
35272
นางสาวชลิดา เอี่ยมสมาน ม.5/4
18
0 1 0
35282
นางสาวณัฐริกา อามาตมนตรี ม.5/4
19
0 0 0
35287
นางสาวดิษยาณีย์ เลื่อนทอง ม.5/4
20
0 0 0
35289
นางสาวทิพรัตน์ จันทร์วงศ์ ม.5/4
21
0 0 0
35291
นางสาวธนภรณ์ สินเสมอ ม.5/4
22
1 1 0
35327
นางสาวปัณวรรธน์ ศรีน้ำคำ ม.5/4
23
1 1 2
35328
นางสาวปานหทัย จำปางาม ม.5/4
24
1 0 2
35397
นางสาววิภาวดี เจริญบุญ ม.5/4
25
1 0 0
35399
นางสาววิไลรัตน์ ชมฉิมพลี ม.5/4
26
0 0 0
35413
นางสาวสาธินี สารบรรณ ม.5/4
27
0 0 2
35437
นางสาวอัยยดา สุวรรณวงษ์ ม.5/4
28
0 0 0
35441
นางสาวอาภรณ์ ศรไชย ม.5/4
29
0 0 0
37231
นางสาวเจษฎาพร ปักอินทรี ม.5/4
30
0 0 0
37244
นางสาวปรีดิ์รติ เขียวสอาด ม.5/4
31
0 0 0
37247
นางสาวพิยดา ผดาวัลย์ ม.5/4
32
0 0 8
37261
นางสาวอารียา โหมฮึก ม.5/4
33
0 0 0