โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35511
นายกนกกฤษ ตันติเนรมิต ม.5/3
1
0 0 1
35512
นายกรวิชญ์ โสอินทร์ ม.5/3
2
0 9 1
35564
นายญาณพัฒน์ จำปาบุรี ม.5/3
3
1 0 1
35575
นายณัฐพร ตุงคุณะ ม.5/3
4
0 0 0
35592
นายธนกฤต ธรรมตระกูล ม.5/3
5
0 0 0
35596
นายธนพล วงศ์ทิพอนันต์ ม.5/3
6
3 0 1
35609
นายธัญธร สุขเกษม ม.5/3
7
0 1 0
35620
นายธีรวัฒน์ แวงวรรณ ม.5/3
8
0 0 4
35627
นายนพดล ด้วงสงค์ ม.5/3
9
2 4 0
35647
นายปกรณ์เกียรติ์ จันทร์ขจร ม.5/3
10
0 0 0
35676
นายพีรณัฐ รุญเจริญ ม.5/3
11
0 0 1
35689
นายภูตะวัน กฤติยาฤทธิ ม.5/3
12
0 0 0
35732
นายวีรชัย จันทร์นาลาว ม.5/3
13
0 0 1
35756
นายภูวิน ลิขิตรักษ์วงศ์ ม.5/3
14
4 0 0
35768
นายสุทิวัฒน์ ศรีษะแก้ว ม.5/3
15
0 0 0
35805
นางสาวกรรชรัฎ ปินะถา ม.5/3
16
1 0 0
35813
นางสาวกุลธิดา คำล้นค่า ม.5/3
17
0 1 3
35822
นางสาวคุณิตา เหลืองอร่ามวิฑูร ม.5/3
18
0 0 1
35840
นางสาวชลลดา สุขเกษม ม.5/3
19
0 0 0
35874
นางสาวนภสร บุญญะภานุพล ม.5/3
20
0 0 0
35875
นางสาวนภัสสร จันทร์มั่งคั่ง ม.5/3
21
2 0 0
35881
นางสาวนาริฒน์ พิเคราะห์ ม.5/3
22
2 1 2
35883
นางสาวนิศาชล สุภาพ ม.5/3
23
0 0 0
35892
นางสาวปริศนา บุญโม ม.5/3
24
0 0 0
35910
นางสาวพัชรี มุ่งพันธ์กลาง ม.5/3
25
2 0 0
35911
นางสาวพัทธนันท์ ช่างคิด ม.5/3
26
3 3 4
35919
นางสาวพิยดา ต่ายเนาว์ดง ม.5/3
27
0 1 0
35925
นางสาวแพรวา เปเหล่าดา ม.5/3
28
0 0 0
35930
นางสาวภัทรนันท์ เมืองทองอ่อน ม.5/3
29
3 0 0
35948
นางสาวรวิสรา ขาวแก้ว ม.5/3
30
0 2 0
35966
นางสาววันวิสา เหลาสา ม.5/3
31
0 0 0
35968
นางสาววิชชุดา ตำปาน ม.5/3
32
0 0 0
35974
นางสาวศศิกานต์ หมู่แสนกอ ม.5/3
33
0 0 3
36009
นางสาวอภิญญา วิสัชนา ม.5/3
34
0 0 0
36010
นางสาวอภิรดี ชูชีพ ม.5/3
35
3 1 2
36013
นางสาวอรณิชา จุลจำนงค์ ม.5/3
36
0 0 2
36017
นางสาวอรัญญารัตน์ แว่นนาค ม.5/3
37
0 1 3
36018
นางสาวอริสดา ไชยา ม.5/3
38
0 0 0
36019
นางสาวอริสรา สมชาติ ม.5/3
39
0 0 0
36023
นางสาวอาริยา ฐานทนดี ม.5/3
40
2 1 1
37825
นายชยานันต์ ยุวนบุณย์ ม.5/3
41
0 0 0
37842
นายวงศธร วันทอง ม.5/3
42
0 0 0
37844
นางสาวกนกพร แก้วกำเนิด ม.5/3
43
0 0 0
37868
นางสาวรวินท์นิภา ไทยะชูวงศ์กุล ม.5/3
44
0 0 2