โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 33 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูกมนณพ
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35013
นายเจตพล ชมไทยงาม ม.5/3
1
0 0 3
35036
นายณัฐชนน มาแย้ม ม.5/3
2
0 0 0
35050
นายเตชัส ละขุนทด ม.5/3
3
0 0 0
35105
นายพงศ์ภีระ เซ็นประเสริฐ ม.5/3
4
0 0 1
35120
นายภัทรพล พิทักษ์พงศ์ ม.5/3
5
0 0 0
35145
นายวรพงศ์ เชื้อรามัญ ม.5/3
6
0 0 3
35184
นายสิทธิชาติ ดาบเพ็ชร ม.5/3
7
0 1 1
35203
นายอนุภาพ มุ่งยุทธกลาง ม.5/3
8
0 0 2
35232
นางสาวกัญญาพัชร นิยม ม.5/3
9
0 0 0
35235
นางสาวกัลยรัตน์ กมลรักษ์ ม.5/3
10
1 1 3
35257
นางสาวชญานิศ โยหงษ์ ม.5/3
11
0 1 6
35260
นางสาวชนากานต์ สุขชู ม.5/3
12
0 1 2
35261
นางสาวชนาธาร สุขชู ม.5/3
13
0 1 3
35262
นางสาวชนิดาภา เกตุสุริโย ม.5/3
14
0 0 1
35266
นางสาวชลธิชา เฉลิมลาภ ม.5/3
15
0 0 1
35279
นางสาวณัฐธิดา พิศเพ็ง ม.5/3
16
0 0 8
35281
นางสาวณัฐรดา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ม.5/3
17
2 2 4
35293
นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ไพบูลย์ ม.5/3
18
6 3 8
35298
นางสาวธีรดา เอี่ยมสำอางค์ ม.5/3
19
0 0 4
35321
นางสาวปกิตตา สุฤทธิ์ ม.5/3
20
0 0 0
35342
นางสาวพัชนิดา นัฐติพงษ์ไพโรจน์ ม.5/3
21
0 0 0
35362
นางสาวภัสรา ภิญโญพัฒนา ม.5/3
22
2 2 3
35396
นางสาววิภัสรา มีชาติ ม.5/3
23
0 0 5
35404
นางสาวศิรินทร ดาษดา ม.5/3
24
2 2 2
35407
นางสาวศิริวิมล เพชรบุรี ม.5/3
25
0 0 0
35416
นางสาวสิริพัชร บู่ศรี ม.5/3
26
0 0 0
35417
นางสาวสิริยากร ยอดไม้ ม.5/3
27
9 3 0
35421
นางสาวสุธาทิพย์ แก้วแสงใส ม.5/3
28
0 1 6
35422
นางสาวสุธิชา ภูแก้ว ม.5/3
29
0 0 5
35442
นางสาวอาริสา พรมแดง ม.5/3
30
0 1 0
37211
นายธนวิทย์ สมบูรณ์ ม.5/3
31
13 1 7
37212
นายธีรพล จันทร์นวลศรี ม.5/3
32
0 0 3
37230
นางสาวขวัญหทัย ประเวทย์สมบัติ ม.5/3
33
2 0 2