โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35520
นายกาพย์ชวิน จันทะพา ม.5/2
1
1 1 0
35522
นายกิตติพงศ์ ก่อกิจสุนทรสาร ม.5/2
2
1 2 0
35526
นายกิติภัทร์ ธูปทองเจริญผล ม.5/2
3
0 0 3
35531
นายไกรวิชญ์ พันธ์เพ็ง ม.5/2
4
0 0 0
35557
นายชินภัทร โลหแสงสุวรรณ ม.5/2
5
1 0 0
35642
นายบดินทร์ จาระนัย ม.5/2
6
0 0 0
35694
นายภูริเดช จันทร์พนอรักษ์ ม.5/2
7
0 0 1
35699
นายภูวเมศฐ์ มงคลโรจน์พัชร ม.5/2
8
0 0 0
35733
นายวีรภัทร เลิศกำจรวัฒน์ ม.5/2
9
0 0 0
35752
นายสถาปนา ตินพ ม.5/2
10
0 0 0
35757
นายสหัสา นาคะศิริกุล ม.5/2
11
2 0 1
35758
นายสาริศ ชูพงศ์ ม.5/2
12
0 0 0
35800
นางสาวกมลทิพย์ หาญสูงเนิน ม.5/2
13
0 0 0
35801
นางสาวกมลพร มาทองแดง ม.5/2
14
0 0 0
35802
นางสาวกมลพร ห่อหริตานนท์ ม.5/2
15
1 0 2
35807
นางสาวกฤษนันท์ หนูทอง ม.5/2
16
0 0 0
35811
นางสาวกิตติญา แก้วแสน ม.5/2
17
0 0 0
35819
นางสาวขวัญข้าว สิทธิวโรทัย ม.5/2
18
0 0 1
35828
นางสาวจิราภรณ์ งามสม ม.5/2
19
3 0 0
35846
นางสาวฐานิดา ชัยเสนา ม.5/2
20
0 0 1
35858
นางสาวณิชากร การุณรัตนกุล ม.5/2
21
0 0 1
35876
นางสาวนฤมล มาจันแดง ม.5/2
22
0 0 1
35886
นางสาวปทิตตา จันทะรัง ม.5/2
23
0 0 3
35897
นางสาวปิยะวรรณ สิทธิสม ม.5/2
24
0 0 0
35905
นางสาวพรรณพร นนธิ ม.5/2
25
0 0 0
35908
นางสาวพลอยนภัส เจริญนกอักษร ม.5/2
26
0 0 0
35912
นางสาวพัทธมน เหล่าผา ม.5/2
27
0 0 0
35913
นางสาวพิชชาพร อมรประเสริฐชัย ม.5/2
28
0 0 0
35915
นางสาวพิชญานี นันทดิลก ม.5/2
29
0 0 2
35938
นางสาวภิญญ์พิดา ไม้เกตุ ม.5/2
30
0 0 0
35953
นางสาวรุจิรดา อนุแสน ม.5/2
31
0 0 0
35960
นางสาววรรณภร ศรีทอง ม.5/2
32
2 0 0
35970
นางสาววิวรรธณี ประภาทรงสิทธิ์ ม.5/2
33
0 0 0
35976
นางสาวศศิณา มาทองแดง ม.5/2
34
0 0 0
35979
นางสาวศุพัฒศร เกิดจันอัด ม.5/2
35
0 0 5
35985
นางสาวสิรินดา หลักบุญ ม.5/2
36
0 0 0
35995
นางสาวสุธิมา มั่นใจ ม.5/2
37
1 1 2
35998
นางสาวสุภาวดี เจริญเขตต์ ม.5/2
38
2 0 3
36007
นางสาวอภิญญา คุณแก้ว ม.5/2
39
0 0 0
36014
นางสาวอรพรรณ ตั้งปรัชญานุรักษ์ ม.5/2
40
0 0 1
36022
นางสาวอัจฉรา คำลา ม.5/2
41
0 0 0
36025
นางสาวอุเบกขา โจไซย่าห์ ม.5/2
42
1 2 2
37829
นายทรัพย์ทวี บุญทวี ม.5/2
43
0 4 3
37856
นางสาวนันทิภัคค์ นีรชรานุสรณ์ ม.5/2
44
0 0 0
37867
นางสาวมานิดา หมื่นแสน ม.5/2
45
0 0 1