โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
เริ่มนับวันที่ : 2019-9-1 ถึงวันที่ 2019-9-30
กลับหน้าหลัก  พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  รวมเทอม2/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34990
นายกิตติภัฏ กล่อมบรรจง ม.5/2
1
0 0 0
34993
นายกิติวรินทร์ หิรัณย์ชนะโชค ม.5/2
2
0 0 0
34997
นายขวัญ ดาวเรือง ม.5/2
3
0 0 0
35025
นายชาญณรงค์ นาสมวาศ ม.5/2
4
0 0 0
35070
นายธนพนธ์ ธรรมชาติ ม.5/2
5
0 0 0
35086
นายนันทกานต์ ภูมิเลิศ ม.5/2
6
0 0 0
35124
นายภีระพงศ์ ฐิติเมธาภิรมย์ ม.5/2
7
1 0 0
35126
นายภูมิสิษฐ์ เจริญนกอักษร ม.5/2
8
0 0 0
35179
นายสวัสดิชัย หงษ์สา ม.5/2
9
0 0 0
35229
นางสาวกัญญาณัฐ ปัดภัย ม.5/2
10
0 0 1
35244
นางสาวขนิษฐา ฟองคำ ม.5/2
11
0 0 0
35246
นางสาวเขมรินทร์ บุญอ่วม ม.5/2
12
0 0 0
35248
นางสาวจันทิมา ทานโสดถี ม.5/2
13
0 0 0
35256
นางสาวจุรีภรณ์ อินทกูล ม.5/2
14
0 0 0
35283
นางสาวณิชา กุลตันติวานิช ม.5/2
15
0 0 0
35294
นางสาวธัญเรศ บุญมี ม.5/2
16
0 0 0
35295
นางสาวธารศิริ รูปไธสง ม.5/2
17
0 0 1
35300
นางสาวนนทวรรณ เทียนทับทิม ม.5/2
18
0 0 0
35301
นางสาวนพพอน สุรางแสงมีบุญ ม.5/2
19
0 1 0
35311
นางสาวนีรนุช พูนพัฒน์พิบูลย์ ม.5/2
20
0 0 0
35313
นางสาวน้ำทิพย์ ประทุมชาติ ม.5/2
21
0 0 0
35315
นางสาวบัณฑิตา จอมทะรักษ์ ม.5/2
22
0 0 0
35319
นางสาวเบญจวรรณ นันทะเสน ม.5/2
23
0 0 0
35322
นางสาวปภาวี วงค์คม ม.5/2
24
0 0 0
35330
นางสาวปิยนันท์ คูตรีสุคนธ์ ม.5/2
25
0 0 0
35344
นางสาวพัชรินทร์ นิยมเจนค้า ม.5/2
26
0 0 0
35355
นางสาวพิมพ์วรัชญ์ ศรีมะโน ม.5/2
27
0 1 0
35370
นางสาวมาริสา ธีรโสภิต ม.5/2
28
0 0 1
35377
นางสาวรัชนี ภูกิ่งหิน ม.5/2
29
2 0 0
35379
นางสาวรัตนพร บุญคุ้ม ม.5/2
30
0 0 0
35434
นางสาวอลีนา มุ่งดี ม.5/2
31
0 0 1
36081
นางสาวกมลชนก เอมเจริญ ม.5/2
32
0 0 0
37222
นายศักรินทร์ สุมนทา ม.5/2
33
0 2 0
37237
นางสาวณิชาภา เรืองไทย ม.5/2
34
2 0 0