โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35513
นายกฤตติยกานต์ คงวัฒนาโชติหิรัญ ม.5/11
1
0 0 0
35550
นายชวิน จงชำนาญชัย ม.5/11
2
0 2 1
35563
นายฌาญพิพัฒณ์ วีรวภูษิต ม.5/11
3
0 0 0
35569
นายฐิติโรจน์ วุฒิศักดิ์ ม.5/11
4
0 0 0
35577
นายณัฐพล ศิลปอักษรสิทธิ์ ม.5/11
5
0 0 0
35597
นายธนวัฒน์ โลหแสงสุวรรณ ม.5/11
6
0 1 2
35635
นายนฤบดี สุวรรณโคตร ม.5/11
7
0 0 0
35648
นายปฏิทิน นิลฉ่ำ ม.5/11
8
0 0 0
35658
นายปรินธร เพ็ชรจีนพะเนา ม.5/11
9
0 0 0
35665
นายปิยะพล ศรีษะมน ม.5/11
10
0 0 0
35674
นายพิชาภพ ฟักแก้ว ม.5/11
11
0 0 0
35677
นายพีรพล พันธุ์ชมพู ม.5/11
12
0 1 1
35680
นายไพรสิทธิ์ พงษ์ธนโชติ ม.5/11
13
0 0 0
35681
นายภคพล ทองศรี ม.5/11
14
0 1 0
35705
นายรชต แก้วพูลทรัพย์ ม.5/11
15
1 1 0
35711
นายราเชน ดำรงค์รัตน์ ม.5/11
16
0 2 0
35718
นายวรทัต ดิษกร ม.5/11
17
0 0 0
35744
นายศักดิ์ณรินทร์ ดวงมะฮุง ม.5/11
18
0 0 3
35764
นายสิรภพ กรุดมินบุรี ม.5/11
19
0 0 0
35772
นายสุเมธ เกียรติวณิชพันธุ์ ม.5/11
20
0 0 1
35783
นายอภิมุข สุวรรณหงษ์ ม.5/11
21
0 0 0
35787
นายอมรรัตน์ เครือขวัญ ม.5/11
22
1 0 1
35812
นางสาวกุลณัฏฐ์ พวงสง่า ม.5/11
23
0 0 1
35821
นางสาวเขมิกา วิรุณพันธ์ ม.5/11
24
0 0 1
35835
นางสาวชนิตา กะดี่ ม.5/11
25
0 0 1
35847
นางสาวณัฏฐนิชา เกียรติถกล ม.5/11
26
0 0 0
35849
นางสาวณัฐกาญจน์ กวีพราหมณ์ ม.5/11
27
0 0 1
35885
นางสาวเบญจมาศ เขียวเข้ม ม.5/11
28
6 0 2
35893
นางสาวปวีณา สัตย์ซื่อ ม.5/11
29
0 2 0
35918
นางสาวพิมพ์ลภัส รัชชานนท์ ม.5/11
30
0 1 2
35943
นางสาวมารตี ยาดาฟ ม.5/11
31
1 1 3
35952
นางสาวรินรดา ยอดไม้ ม.5/11
32
2 0 0
35964
นางสาววรารัตน์ ขุนพิลึก ม.5/11
33
0 0 0
36020
นางสาวอริสา พลนาค ม.5/11
34
0 1 1
37831
นายธาราธรรศ แปวประเสริฐ ม.5/11
35
3 2 0
37832
นายนุตินนท์ ดวงเดือน ม.5/11
36
0 0 0
37839
นายภูธเนศ ตุงคณาคร ม.5/11
37
0 1 2