โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35548
นายชนินทร์ ศิลาราช ม.5/10
1
1 1 3
35578
นายณัฐวุฒิ คล้ายกรุด ม.5/10
2
0 7 1
35585
นายตำนาน กาญจน์อักโข ม.5/10
3
2 3 0
35586
นายใต้ฟ้า สุขเรือง ม.5/10
4
0 0 1
35594
นายธนดล แซ่ลิ้ม ม.5/10
5
3 5 2
35616
นายธีรพัฒน์ วรนุช ม.5/10
6
0 0 2
35622
นายธีรุตม์ อยู่ยงสินธุ์ ม.5/10
7
1 2 2
35623
นายธุววิช พรวนลาภ ม.5/10
8
0 1 1
35628
นายนพพล อาษาจิตร ม.5/10
9
0 0 2
35661
นายปัญญา รัตนะ ม.5/10
10
0 0 2
35667
นายปุญญาพัฒน์ พลสงคราม ม.5/10
11
0 0 0
35669
นายพงษ์พิทักษ์ ช้อนศรี ม.5/10
12
1 5 2
35672
นายพัชรพล แซ่อู ม.5/10
13
0 6 3
35683
นายภัคพงษ์ ประจิตร ม.5/10
14
1 0 1
35687
นายภาณุวัฒน์ ศิริ ม.5/10
15
0 0 0
35698
นายภูวดล อาษาจิตร ม.5/10
16
4 5 3
35702
นายมนัสวิน นามวรรณ ม.5/10
17
1 3 0
35709
นายรัชพล วัจนะสาธิต ม.5/10
18
0 2 1
35727
นายวาธยา รักษาวงค์ ม.5/10
19
2 5 1
35735
นายวีรภัทร เวชกิจ ม.5/10
20
0 0 2
35738
นายวุฒิภัทร นาคเทวัญ ม.5/10
21
0 0 0
35760
นายสิทธิชัย ใจเมือง ม.5/10
22
1 0 1
35766
นายสุทธิพงษ์ สังฆพันธ์ ม.5/10
23
0 0 0
35774
นายเสกสรรค์ ทรงคาศรี ม.5/10
24
0 0 2
35777
นายหฤษฏ์ ดีพร้อม ม.5/10
25
0 0 1
35804
นางสาวกรกนก สุขยิ่ง ม.5/10
26
0 4 1
35831
นางสาวเจนจิรา ศรีทองสุข ม.5/10
27
0 0 0
35855
นางสาวณัฐมน เชียงเชาว์ไว ม.5/10
28
0 0 1
35872
นางสาวธิดารัตน์ พัฒนสุข ม.5/10
29
0 0 5
35888
นางสาวปภาวดี เกตุทัต ม.5/10
30
0 2 1
35894
นางสาวปารมี ใหญ่มีศิริ ม.5/10
31
0 0 4
35922
นางสาวเพ็ญพิชชา ฤกษ์กมล ม.5/10
32
0 0 2
35927
นางสาวภรณ์ธิฎา แจ้งนาม ม.5/10
33
1 5 1
35946
นางสาวยุรกาน การสมเพียร ม.5/10
34
0 0 0
35957
นางสาววทันยา หอมหวล ม.5/10
35
0 1 0
35963
นางสาววราพร อินทรศร ม.5/10
36
0 7 1
35977
นางสาวศศิตา ชกาไพร ม.5/10
37
2 7 1
35981
นางสาวศุภนิดา ภู่เมือง ม.5/10
38
1 1 1
35982
นางสาวศุภารมย์ สังข์ทองคำ ม.5/10
39
0 0 1