โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 19 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35794
นายอิสระ สระแก้ว ม.5/1
1
0 0 0
35797
นางสาวกชมน ทนงศักดิ์ ม.5/1
2
2 3 4
35803
นางสาวกมลรัตน์ พ่อยัน ม.5/1
3
0 0 0
35825
นางสาวจินตนา ก้ำสิงนอก ม.5/1
4
0 1 2
35833
นางสาวแจ่มจิรา มุลศรีสุข ม.5/1
5
0 0 5
35854
นางสาวณัฐณิชา นาคราช ม.5/1
6
1 1 0
35877
นางสาวนวรส โพธิ์ไพจิตร ม.5/1
7
6 0 3
35887
นางสาวปนัดดา สิงห์ซอม ม.5/1
8
2 6 5
35890
นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรี ม.5/1
9
2 0 4
35891
นางสาวปราณปรียา วงศ์สว่างพานิช ม.5/1
10
0 0 0
37821
นายกณวรรธน์ พลกระจาย ม.5/1
11
0 0 1
37823
นายจักรพันธ์ อักษรวลีนนท์ ม.5/1
12
0 0 0
37828
นายถิรวัฒน์ ไตรยศ ม.5/1
13
1 0 0
37836
นายพุฒิพงศ์ อภัยโส ม.5/1
14
0 0 0
37837
นายภัททากร ว่องประพิณกุล ม.5/1
15
8 7 6
37838
นายภัทรพล วณิชยกิจไพบูลย์ ม.5/1
16
0 0 1
37847
นางสาวขวัญข้าว ชูชี ม.5/1
17
2 1 1
37865
นางสาวภัทรวดี โพธิ์แก้ว ม.5/1
18
3 4 6
37869
นางสาวรวิวรรณ สงศรี ม.5/1
19
1 1 8