โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 19 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-2-1 ถึงวันที่ 2020-2-29
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35794
นายอิสระ สระแก้ว ม.5/1
1
0 0 0
35797
นางสาวกชมน ทนงศักดิ์ ม.5/1
2
0 0 0
35803
นางสาวกมลรัตน์ พ่อยัน ม.5/1
3
0 0 0
35825
นางสาวจินตนา ก้ำสิงนอก ม.5/1
4
0 0 0
35833
นางสาวแจ่มจิรา มุลศรีสุข ม.5/1
5
0 0 0
35854
นางสาวณัฐณิชา นาคราช ม.5/1
6
0 0 0
35877
นางสาวนวรส โพธิ์ไพจิตร ม.5/1
7
0 0 0
35887
นางสาวปนัดดา สิงห์ซอม ม.5/1
8
0 0 0
35890
นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรี ม.5/1
9
0 0 0
35891
นางสาวปราณปรียา วงศ์สว่างพานิช ม.5/1
10
0 0 0
37821
นายกณวรรธน์ พลกระจาย ม.5/1
11
0 0 0
37823
นายจักรพันธ์ อักษรวลีนนท์ ม.5/1
12
0 0 0
37828
นายถิรวัฒน์ ไตรยศ ม.5/1
13
0 0 0
37836
นายพุฒิพงศ์ อภัยโส ม.5/1
14
0 0 0
37837
นายภัททากร ว่องประพิณกุล ม.5/1
15
0 0 0
37838
นายภัทรพล วณิชยกิจไพบูลย์ ม.5/1
16
0 0 0
37847
นางสาวขวัญข้าว ชูชี ม.5/1
17
0 0 0
37865
นางสาวภัทรวดี โพธิ์แก้ว ม.5/1
18
0 0 0
37869
นางสาวรวิวรรณ สงศรี ม.5/1
19
0 0 0