โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
เริ่มนับวันที่ : 2019-6-1 ถึงวันที่ 2019-6-30
กลับหน้าหลัก  พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  รวมเทอม2/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35074
นายนครินทร์ ใช้ประทุม ม.5/1
1
0 0 1
35076
นายนคฤทธิ์ โพธิตันติมงคล ม.5/1
2
2 1 0
35091
นายเนติพงศ์ จำรูญทัด ม.5/1
3
0 0 0
35098
นายปวรปรัชญ์ ชัยชโลทรกุล ม.5/1
4
2 1 0
35108
นายพรหม ไข่มุกข์ ม.5/1
5
0 0 1
35118
นายภราดร เหมศิริ ม.5/1
6
0 0 0
35123
นายภานุวัฒน์ แซ่เฮง ม.5/1
7
0 0 0
35127
นายภูริ โสภา ม.5/1
8
0 0 0
35162
นายศิราภูมิ เนียมกลิ่น ม.5/1
9
0 0 0
35167
นายศุภณัฐ นิมิตสมานจิตต์ ม.5/1
10
0 1 0
35173
นายสกลวรรธน์ หงษ์คู ม.5/1
11
2 0 1
35186
นายสีหรัฐ สื่อบริรักษ์ ม.5/1
12
0 1 0
35208
นายอภิวัฒน์ ผ่านคำ ม.5/1
13
0 0 0
35215
นายอัชฌาสัย นิลขำ ม.5/1
15
0 2 2
35285
นางสาวณิชาภา ชัยธัญธนา ม.5/1
16
0 0 0
35304
นางสาวนริศรา สารพล ม.5/1
17
0 0 0
35323
นางสาวปริตตา เตมียศิลป์ ม.5/1
18
0 0 0
35338
นางสาวพรหมพร ทะมาลี ม.5/1
19
2 0 3
35352
นางสาวพิมพ์ชนก แทนโนนงิ้ว ม.5/1
20
2 1 0
35363
นางสาวภูอันดา จันทะสิริ ม.5/1
21
0 0 1
35376
นางสาวรสิตา เสือแย้ม ม.5/1
22
0 0 0
35381
นางสาวเรืองจุฑา กู้กีรติกุล ม.5/1
23
0 0 0
35387
นางสาววรลักษณ์ เมธยานันท์ ม.5/1
24
0 1 2
35402
นางสาวศศิธร แจ่มผล ม.5/1
25
0 1 2
35425
นางสาวสุพิชญา ศรีสงคราม ม.5/1
26
0 0 0
37202
นายกฤติพัฒน์ คุณรักษ์ ม.5/1
27
0 0 1
37209
นายธนภัทร วิริยะเกียรติไพศาล ม.5/1
28
0 0 0
37215
นายพรภวิษย์ เคารพไทย ม.5/1
29
0 0 0
37217
นายรัฐกฤษฏิ์ ชุ่มวารี ม.5/1
30
1 0 1
37233
นางสาวชญานิษฐ์ พงศ์ทรง ม.5/1
31
0 0 0
37249
นางสาวเมจกา พฤฒิเกตน์ ม.5/1
32
0 0 0
37257
นางสาวสุชานาถ บุญสืบวงษ์ ม.5/1
33
0 1 0