โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36098
นายกำเนิดทรัพย์ เมธานราพงศ์ ม.4/9
1
0 0 3
36116
นายคมคณิต จันทร์เกษร ม.4/9
2
0 0 0
36131
นายชยธัช แซ่ลี้ ม.4/9
3
6 0 3
36161
นายณัฐวุฒิ วงษ์ลักษณ์ ม.4/9
4
0 0 0
36180
นายธนัญชัย ดำเกลี้ยง ม.4/9
6
5 1 2
36190
นายธฤษณุ ทิมสันเทียะ ม.4/9
7
0 0 1
36204
นายนพชัย แซ่ห่าน ม.4/9
8
0 0 2
36206
นายนภจร พิคะวัธนะ ม.4/9
9
1 7 7
36212
นายนิธิศ แก้ววัน ม.4/9
10
0 0 0
36295
นายสรยุทธ์ ปริญญาประเสริฐ ม.4/9
11
0 0 3
36296
นายสรยุทธ์ สะเดา ม.4/9
12
2 0 1
36301
นายสิทธิพร เทศนามกุล ม.4/9
13
0 0 2
36309
นายสุภิเดช สุขประเสริฐ ม.4/9
14
1 0 1
36315
นายเสฎฐวุฒิ บำรุงชู ม.4/9
15
0 0 2
36317
นายใสอองเมิง - ม.4/9
16
4 9 8
36325
นายอนันต์สิทธิ์ พูลผล ม.4/9
17
2 11 8
36331
นายอนุวัฒน์ เกลื่อนกลางดอน ม.4/9
19
5 6 6
36345
นายเอกรินทร์ วีรพันธุ์ชัย ม.4/9
20
0 0 0
36348
นางสาวกนกพร ปริญจิตร ม.4/9
21
0 0 0
36352
นางสาวกัญญาณัท ผลงาม ม.4/9
22
0 0 0
36354
นางสาวกัญญาวีร์ เปียนขุนทด ม.4/9
23
1 0 0
36381
นางสาวชุตินันต์ แซมโพธิ์ ม.4/9
24
2 0 5
36428
นางสาวนพรดา วัฒนะ ม.4/9
25
2 3 4
36431
นางสาวนภาพร แก่นอินทร์ ม.4/9
26
0 0 6
36440
นางสาวนิชาลี ตรีวิสูตร ม.4/9
27
0 0 0
36449
นางสาวปนัดดา วงศ์กำแพงแก้ว ม.4/9
28
0 0 3
36467
นางสาวปิยาวรรณ เร่งพิมาย ม.4/9
29
1 0 0
36475
นางสาวพรรพษา สมใจ ม.4/9
30
6 3 1
36497
นางสาวแพรวา พิทยรุ่งโรจน์ ม.4/9
31
0 1 5
36512
นางสาวเมธาพร ใบกุหลาบ ม.4/9
32
6 0 1
36513
นางสาวเมธาวี ศรีสุวรรณ์ ม.4/9
33
0 0 0
36540
นางสาววันวิสา สว่างภพ ม.4/9
34
0 1 0
36562
นางสาวสรัญญา พรหมทำ ม.4/9
35
4 1 1
36565
นางสาวสลิลลาวัลย์ สาราภรณ์ ม.4/9
36
2 0 1
36578
นางสาวสุธิมา บุญชุม ม.4/9
37
0 1 11
36584
นางสาวสุภาพร พึ่งจะแย้ม ม.4/9
38
1 0 0
36592
นางสาวอนัญญา พิลาดรัมย์ ม.4/9
39
1 1 3
36593
นางสาวอนุธิดา ปานอ่อน ม.4/9
40
0 0 0
36598
นางสาวอรวรรณ ธาตุทอง ม.4/9
41
1 0 1
38472
นายเจษฎาภรณ์ สุขเกษม ม.4/9
42
0 0 1
38482
นายนพคุณ โพศรี ม.4/9
43
0 0 2
38493
นายวีรวัฒน์ ศรีหงษ์ ม.4/9
44
0 0 0
38501
นางสาวจุฑาภรณ์ กิจนัย ม.4/9
45
0 0 2