โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูนัทธพงศ์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35518
นายกานต์ เหลืองอรุณ ม.4/9
1
0 0 0
35519
นายกานต์ชนก คุตคำ ม.4/9
2
0 0 0
35524
นายกิตติพัทธ์ ฮวดวิจิตร ม.4/9
3
0 0 0
35525
นายกิตติศักดิ์ ใจไหว ม.4/9
4
0 0 0
35528
นายเกียรติภูมิ จอมเกาะ ม.4/9
5
0 0 0
35538
นายจักรพัชร ปานจันทร์ ม.4/9
6
0 0 0
35545
นายเจษฏา ยอดสาย ม.4/9
7
0 0 0
35554
นายชาคริต แก้วเขียว ม.4/9
8
0 0 0
35574
นายณัฐพงษ์ ชุ่มเชื้อ ม.4/9
9
0 0 0
35625
นายนครินทร์ สุภษร ม.4/9
10
0 0 0
35653
นายปภพ รสหอม ม.4/9
11
0 0 0
35666
นายปุญญวิชญ์ ฟักไพโรจน์ ม.4/9
12
0 0 0
35668
นายปุณยวีร์ งามธรรมคุณ ม.4/9
13
0 0 0
35670
นายพลกฤต ธีสุระ ม.4/9
14
0 0 0
35675
นายพิชิตพล มะลีรัตน์ ม.4/9
15
0 0 0
35685
นายภาณุ ผลชุรารัตน์ ม.4/9
16
0 0 0
35696
นายภูวดล รัตนกสิกร ม.4/9
17
0 0 0
35719
นายวรนิษฐ์ ทองขาว ม.4/9
18
0 0 0
35725
นายวศธร กาญจโนปถัมภ์ ม.4/9
19
0 0 0
35778
นายอนุภัทร คชแพทย์ ม.4/9
20
0 0 0
35779
นายอนุรดี สุวรรณหงษ์ ม.4/9
21
0 0 0
35785
นายอภิรักษ์ โพธิ์สุข ม.4/9
22
0 0 0
35816
นางสาวเกวาลิน ยิ่งนอก ม.4/9
23
0 0 0
35823
นางสาวจันทร์ทรา รอดสวัสดิ์ ม.4/9
24
0 0 0
35827
นางสาวจิราภรณ์ กันหารัตน์ ม.4/9
25
0 0 0
35834
นางสาวชนิกานต์ เลิศวศินกุล ม.4/9
26
0 0 0
35842
นางสาวชาคริยา สมุทรคีรี ม.4/9
27
0 0 0
35844
นางสาวญาณัจฉรา ปรัชญากุลชน ม.4/9
28
0 0 0
35860
นางสาวดรุณี ตอชะกุล ม.4/9
29
0 0 0
35864
นางสาวทิศยา ชิว ม.4/9
30
0 0 0
35869
นางสาวธวัลรัตน์ เขมจิราศิริกุล ม.4/9
31
0 0 0
35904
นางสาวพรพิมล แย้มอุบล ม.4/9
32
0 0 0
35941
นางสาวมนัสนันท์ คำจีน ม.4/9
33
0 0 0
35967
นางสาววาสนา สังข์สาลี ม.4/9
34
0 0 0
36011
นางสาวอมรรัตน์ จันทะแจ่ม ม.4/9
35
0 0 0
36024
นางสาวอารียา ภูหลักด่าน ม.4/9
36
0 0 0
36083
นางสาวชนากานต์ เขียนดี ม.4/9
37
0 0 0
37834
นายพงศธร แสนบูราณ ม.4/9
38
0 0 0
37859
นางสาวบุญสิตา ดวงจิตร ม.4/9
39
0 0 0