โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36088
นายกฤตภาส แซ่เตียว ม.4/8
1
0 0 0
36129
นายชนะพงศ์ ตุ้ยคำ ม.4/8
2
0 0 1
36138
นายชัยชนะ เชื่องดี ม.4/8
3
1 2 0
36149
นายชินภัทร วงศ์สิกุล ม.4/8
4
0 0 0
36176
นายธนพล เต็งประเสริฐ ม.4/8
5
0 0 17
36182
นายธนากรณ์ ทศสุขสันติ ม.4/8
6
0 0 0
36208
นายนรินทร์ วิริยานุวัฒน์กุล ม.4/8
7
0 0 1
36227
นายปาลิน พินิจเจริญรัตน์ ม.4/8
8
0 1 1
36236
นายพลวรรธน์ หลิ่วอำนวยโชค ม.4/8
9
0 0 1
36242
นายพิทยากร พระคำยาน ม.4/8
10
0 0 1
36258
นายภูริภัทร สายศร ม.4/8
11
2 0 1
36264
นายระพีพัฒน์ บุญทูล ม.4/8
12
0 0 0
36269
นายรัตนะ หลีไวชัย ม.4/8
13
0 0 1
36282
นายวุฒิชัย วิชาญสกุลพงษ์ ม.4/8
14
0 0 0
36302
นายสิรวิชญ์ คิมหะจันทร์ ม.4/8
15
0 0 0
36377
นางสาวชลธิชา ชมเชย ม.4/8
16
0 0 2
36384
นางสาวญาณิศา แจ่มดวง ม.4/8
17
1 0 0
36392
นางสาวณัฐธิชา สาระ ม.4/8
18
0 0 0
36399
นางสาวณัฐวศา ชาญศิริไพบูลย์ ม.4/8
19
0 0 0
36424
นางสาวธีรนาฏ ปุ่นสำเริง ม.4/8
20
0 0 1
36437
นางสาวนาตาชา กลั่นศรี ม.4/8
21
0 0 0
36448
นางสาวบุนยานุ เลิศพิมลชัย ม.4/8
22
0 0 3
36457
นางสาวปริณาย์ ชนะพาล ม.4/8
23
0 0 2
36487
นางสาวพิณอรุณ นิยมเจนค้า ม.4/8
24
3 1 1
36517
นางสาวรวีภัทร์ ธนะสัมพันธ์ ม.4/8
25
0 0 2
36521
นางสาวรุ่งทิวา พุทธนิมิตร ม.4/8
26
1 3 12
36531
นางสาววรัญญา คงเจ็ดเข็ม ม.4/8
27
0 0 1
36538
นางสาววันนิสา คุปตธรรม ม.4/8
28
0 3 4
36542
นางสาววชิรญาณ์ เรืองเดช ม.4/8
29
0 0 0
36544
นางสาววิริยาภรณ์ แก้วระหัน ม.4/8
30
0 1 1
36551
นางสาวศศิวิมล แจ้งกระจ่าง ม.4/8
31
0 0 1
36553
นางสาวศิรินทิพย์ นาทอง ม.4/8
32
0 1 4
36557
นางสาวศุภกานต์ ศรีพุทธคุณ ม.4/8
33
0 0 3
36560
นางสาวสมิตา โพธิ์สาขา ม.4/8
34
0 1 1
36572
นางสาวสุชานันท์ จิตดิลกกุล ม.4/8
35
0 0 0
36575
นางสาวสุทธิดา หนูจิ๋ว ม.4/8
36
0 0 0
36589
นางสาวโสภิษฐกาญจน์ วิชญาศิริ ม.4/8
37
4 0 4
36655
นายธนกฤต พรหมศิริสมบัติ ม.4/8
38
0 0 0
36656
นายกิตติพงศ์ ประจักษ์ศศิธร ม.4/8
39
1 0 0
37269
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิชะนะจิตร ม.4/8
39
0 0 0
38484
นายปฏิพัทธิ์ เกลียงประโคน ม.4/8
40
0 0 0
38488
นายพีรภัทร อุบลพืชน์ ม.4/8
41
0 0 0
38499
นางสาวกิตติยา กุลสะท้าน ม.4/8
42
1 1 18
38516
นางสาวปวิตรา กะสี ม.4/8
43
1 7 11
38530
นางสาวสุขุมาภรณ์ ปุ่นสำเริง ม.4/8
44
0 1 5