โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูอมร
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35515
นายกฤตภาส สุวรรณาทิพย์ ม.4/8
1
0 0 0
35523
นายกิตติพงศ์ โยธิบาล ม.4/8
2
0 0 0
35529
นายเกียรติศักดิ์ จันทร์พรมมา ม.4/8
3
0 0 0
35543
นายจิรายุทธ แซ่เจี่ย ม.4/8
4
0 0 0
35544
นายเจษฎา เมฆี ม.4/8
5
0 0 0
35546
นายเจษฎาภรณ์ จิระกุลกิตติ ม.4/8
6
0 0 0
35552
นายชัชวาล บัวจีน ม.4/8
7
0 0 0
35560
นายชุติวัต ภูสมตา ม.4/8
8
0 0 0
35579
นายณัฐวุฒิ พรประสิทธิ์ ม.4/8
9
0 0 0
35612
นายธิติ กรเกตุ ม.4/8
10
0 0 0
35618
นายนภัทร์ การุณรัตนกุล ม.4/8
11
0 0 0
35638
นายนักรบ ชูมี ม.4/8
12
0 0 0
35651
นายปฐมพร สาระบัว ม.4/8
13
0 0 0
35660
นายปลกเกศ สุวอเขียว ม.4/8
14
0 0 0
35688
นายภิชญะ ตังธุระ ม.4/8
15
0 0 0
35708
นายรังสิมันต์ เกตุสุข ม.4/8
16
0 0 0
35731
นายวิศรุต ชูทอง ม.4/8
17
0 0 0
35770
นายสุรวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ ม.4/8
18
0 0 0
35776
นายหฤษฏิ์ นาคประดิษฐ์ ม.4/8
19
0 0 0
35817
นางสาวแก้วกัลยา เฉยดี ม.4/8
20
0 0 0
35843
นางสาวชาลิษา ทรายขาว ม.4/8
21
0 0 0
35882
นางสาวนิชาภา ยางสันเทียะ ม.4/8
22
0 0 0
35889
นางสาวประนัฐดา ชอกลม ม.4/8
23
0 0 0
35900
นางสาวเปมิกา สุขมีเกิด ม.4/8
24
0 0 0
35923
นางสาวเพ็ญศิริ แย้มประเสริฐ ม.4/8
25
0 0 0
35924
นางสาวแพร วิเชียรเลิศ ม.4/8
26
0 0 0
35929
นางสาวภัณฑิลา บุศย์เมือง ม.4/8
27
0 0 0
35933
นางสาวภัทรานิษฐ์ ฤทธิแผลง ม.4/8
28
0 0 0
35950
นางสาวริณลนีย์ ดิษเปลี่ยน ม.4/8
29
0 0 0
35954
นางสาวรุจิรา ชอกลม ม.4/8
30
0 0 0
35975
นางสาวศศิชา โปธาวงศ์ ม.4/8
31
0 0 0
35983
นางสาวสินีรัศมิ์ แซ่ลิ้ม ม.4/8
32
0 0 0
36006
นางสาวอภิชญา ฤทธิเดช ม.4/8
33
0 0 0
36012
นางสาวอรกานต์ วรครุธ ม.4/8
34
0 0 0
36015
นางสาวอรพิชญ์ ตะธุง ม.4/8
35
0 0 0
37840
นายภูเบศ กุลพักตรพงษ์ ม.4/8
36
0 0 0
37845
นางสาวกฤติยา แฝดกลาง ม.4/8
37
0 0 0
37852
นางสาวณัฐนิช โชติช่วงสกุลชัย ม.4/8
38
0 0 0
37854
นางสาวนัจกร สาระรม ม.4/8
39
0 0 0
37864
นางสาวเพ็ญพัชชา จริยเบญจพล ม.4/8
40
0 0 0
37872
นางสาววรรณธิชา แซ่โก ม.4/8
41
0 0 0
37877
นางสาวสุภาพร ชาชำนาญ ม.4/8
42
0 0 0