โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35571
นายณรินทร์ธร รัตนวงศ์ไพศาล ม.4/7
1
0 0 4
36100
นายกิตติกวินท์ กิจกุลพิทักษ์เทพ ม.4/7
2
0 0 1
36103
นายกิตติพัทธ์ เกียรติศิริอนันต์ ม.4/7
3
0 0 0
36146
นายชัยโรจน์ ภักดีโชติ ม.4/7
4
1 0 2
36155
นายณัฐกานต์ สามสงวน ม.4/7
5
0 0 1
36164
นายดุลภากร บุญมี ม.4/7
6
3 0 1
36178
นายธนภัทร หมวดศรี ม.4/7
7
23 8 1
36189
นายธรรศ แซ่หลิ่ม ม.4/7
8
0 0 0
36193
นายธิติวุฒิ ฉิมขันธ์ ม.4/7
9
0 0 2
36199
นายธีรภัทร พลคาม ม.4/7
10
0 0 3
36214
นายปฏิพล เต็มเปา ม.4/7
11
2 0 0
36234
นายพงษกร ดูกขุนทด ม.4/7
12
0 0 2
36238
นายพลัฏฐ์ กุลวัฒน์สีหเดช ม.4/7
13
1 0 5
36244
นายพิริยะพงศ์ เอี่ยมสถิตพงศ์ ม.4/7
14
1 0 1
36283
นายวุฒิภัทร เจียมเจริญ ม.4/7
15
0 1 0
36285
นายศิรวิชญ์ คงเวหน ม.4/7
16
1 1 2
36286
นายศิลปชัย เสือเพ็ชร์ ม.4/7
17
0 0 3
36287
นายศิลา มาลีแก้ว ม.4/7
18
6 11 5
36307
นายสุพิเชษฐ์ พุฒบัวทอง ม.4/7
19
0 0 0
36318
นายหาญชัย วิชาชัย ม.4/7
20
7 2 1
36329
นายอนุภัทร เปลี่ยนสมัย ม.4/7
21
4 1 1
36332
นายอโนทัย กาภูคำ ม.4/7
22
1 2 6
36334
นายอภิรักษ์ บรรทร ม.4/7
23
0 0 1
36430
นางสาวนภัสสร เอี่ยมสมบัติ ม.4/7
24
0 0 0
36433
นางสาวนริสรา นวนเตย ม.4/7
25
0 3 4
36466
นางสาวปิยาภรณ์ ทองชมภู ม.4/7
26
3 0 3
36504
นางสาวภัสสร ใสส่อง ม.4/7
27
4 7 12
36525
นางสาวลักษกา หงษ์ทอง ม.4/7
28
0 0 1
36547
นางสาวศรัณพร เมฆรัตน์ ม.4/7
29
0 0 0
36555
นางสาวศิริวิภา พูนสี ม.4/7
30
0 1 3
36582
นางสาวสุภาพร เง่าประวัติ ม.4/7
31
4 0 0
37263
นางสาวอภิสรา อาจพงษา ม.4/7
33
4 0 1
37879
นายเจษฎา ภูมิภาค ม.4/7
34
1 1 0
38470
นายจตุพร มีพร ม.4/7
35
1 1 2
38478
นายเตชภณ มณีน้อย ม.4/7
36
2 0 2
38498
นางสาวกัลย์สุดา กำปั่นทอง ม.4/7
37
0 0 0
38502
นางสาวจุฑามณี วงษ์พินิจ ม.4/7
38
0 0 2
38505
นางสาวณัฐสุดา กัญญาบุญ ม.4/7
39
1 0 1
38506
นางสาวธนาภา เกิดช่างเหล็ก ม.4/7
40
2 0 3
38508
นางสาวธิดารัตน์ น้ำคำ ม.4/7
41
1 0 4
38518
นางสาวปิยะนุช สินอยู่ ม.4/7
42
0 0 1
38519
นางสาวปิยเนตร สุขเจริญ ม.4/7
43
1 0 0
38525
นางสาวมณีนุช เรืองจันทร์ ม.4/7
44
4 2 1