โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูนิคม
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35033
นายณพรรษ พุฒาวงศ์ ม.4/7
1
0 0 0
35532
นายเขมกร ยชญ์ธนญ ม.4/7
2
0 0 0
35561
นายโชติ ขำจร ม.4/7
3
0 0 0
35567
นายฐิติพันธุ์ หาญชนะ ม.4/7
4
0 0 0
35570
นายณฐวัตร เจริญศรีศักดิ์กุล ม.4/7
5
0 0 0
35602
นายธนาตย์ แซ่เฮ้า ม.4/7
6
0 0 0
35603
นายธนาธร ศศิกาญจนาธร ม.4/7
7
0 0 0
35605
นายธนาวัฒน์ ธนะเจตนารมย์ ม.4/7
8
0 0 0
35644
นายบัณฑิต ศิริประเสริฐ ม.4/7
9
0 0 0
35650
นายปฐมพงศ์ ชัยชาญพันธ์ ม.4/7
10
0 0 0
35662
นายปัญวัฒน์ ตระกูลเกิด ม.4/7
11
0 0 0
35671
นายพสิษฐ์ แซ่เตี๋ยว ม.4/7
12
0 0 0
35682
นายภคิน ประภาศิริ ม.4/7
13
0 0 0
35706
นายรพีพัฒน์ ดีล้วน ม.4/7
14
0 0 0
35707
นายรวินท์ กุสลากรกุล ม.4/7
15
0 0 0
35713
นายไรวินทร์ คำนาก ม.4/7
16
0 0 0
35739
นายศรัณย์ คำภารัตน์ ม.4/7
17
0 0 0
35742
นายศราวุธ ศรีจันทร์ ม.4/7
18
0 0 0
35748
นายศุภกิจ เพ็ชรจันทร์ ม.4/7
19
0 0 0
35769
นายสุรพงษ์ บัวชัย ม.4/7
20
0 0 0
35775
นายเสกสรรค์ ปิยังคะบุตร ม.4/7
21
0 0 0
35789
นายอรรฆพล อบมะลี ม.4/7
22
0 0 0
35829
นางสาวจีรพร พันโกฏิ ม.4/7
23
0 0 0
35838
นางสาวชลธิชา ขันธุรา ม.4/7
24
0 0 0
35859
นางสาวณิชากร เมืองช้าง ม.4/7
25
0 0 0
35878
นางสาวนัชชาธิป เกิดชูชื่น ม.4/7
26
0 0 0
35920
นางสาวพิยดา ศรีแย้ม ม.4/7
27
0 0 0
35931
นางสาวภัทรวดี โสไธสง ม.4/7
28
0 0 0
35936
นางสาวภาวินี จิวะวิวัฒน์เสถียร ม.4/7
29
0 0 0
37830
นายธนพนธ์ อังคะ ม.4/7
30
0 0 0
37846
นางสาวกวิสรา พรหมสุรินทร์ ม.4/7
31
0 0 0
37850
นางสาวชโรธร ปัจฉิมานนท์ ม.4/7
32
0 0 0
37863
นางสาวพิมพิมล เทพดล ม.4/7
33
0 0 0
37871
นางสาววรกัญญา เปียใหม่ ม.4/7
34
0 0 0
37875
นางสาวสุภานิต สายสว่าง ม.4/7
35
0 0 0
37876
นางสาวสมิตานันท์ เสาว์หินกอง ม.4/7
36
0 0 0