โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36093
นายกฤษดา พิศณุ ม.4/6
1
1 1 1
36104
นายกิตติศักดิ์ หนูตา ม.4/6
2
2 1 3
36106
นายกิติชัย จาง ม.4/6
3
0 1 1
36115
นายคเณศณัฏฐ์ เขมจิราศิริกุล ม.4/6
4
0 1 1
36118
นายคุณวุฒิ จันคำ ม.4/6
5
7 3 3
36123
นายจิรศักดิ์ คำภาค ม.4/6
6
0 0 0
36154
นายณัฏฐชัย ราหมัน ม.4/6
7
0 0 1
36203
นายนนท์ปวิช สุระพิมลศาล ม.4/6
8
4 6 7
36210
นายนันทิศ จีนหนู ม.4/6
9
0 0 1
36215
นายปฏิภาณ โคซากา ม.4/6
10
7 10 8
36232
นายพงศ์พัทธ์ มีลุน ม.4/6
11
3 1 8
36254
นายภูริช ทองวิทยกุล ม.4/6
12
0 0 1
36308
นายศุภกร เสือคง ม.4/6
14
7 17 7
36336
นายอภิสิทธิ์ เพ็งแสวง ม.4/6
15
0 0 4
36359
นางสาวกายกาญ สุโณวรรณ์ ม.4/6
16
1 0 0
36360
นางสาวกิตติยา เชิดชู ม.4/6
17
1 0 0
36362
นางสาวกุศลิน กองอนันตพงษ์ ม.4/6
18
1 0 1
36364
นางสาวแก้วนภา สาระพันธ์ ม.4/6
19
2 0 2
36382
นางสาวชุติมันต์ พัฒนไพบูลย์ ม.4/6
20
0 0 1
36387
นางสาวฐานิตา ชื่นสกุล ม.4/6
21
3 0 3
36400
นางสาวณัฐสรณ์ ไชยชนะ ม.4/6
22
1 1 3
36417
นางสาวธัญฤดีนันท์ สมดี ม.4/6
23
0 0 1
36419
นางสาวธัญวาทิพย์ ไชยพงศ์ ม.4/6
24
0 0 8
36426
นางสาวนฐพร มากวิจิตร์ ม.4/6
25
0 0 1
36427
นางสาวนพมาศ คุณสาร ม.4/6
26
3 4 3
36460
นางสาวปัญญวรรณ เอมภพ ม.4/6
27
3 0 4
36472
นางสาวพรชนก วินทะไชย ม.4/6
28
0 2 2
36476
นางสาวพรรภษา สินธุมาลย์ ม.4/6
29
1 2 0
36494
นางสาวพิริษา มณีพิพัฒน์ ม.4/6
30
0 0 0
36498
นางสาวฟ้าประทานพร ปทีปพลีผล ม.4/6
31
0 1 2
36530
นางสาววรรณพร โสดากุล ม.4/6
32
2 0 0
36549
นางสาวศรุตยา อำรุงแคว้น ม.4/6
33
4 0 1
36554
นางสาวศิริรัตน์ เกลื่อนเมฆ ม.4/6
34
0 0 0
36559
นางสาวศุภิสร เกษแก้ว ม.4/6
35
0 0 1
36561
นางสาวสรวีย์ พูลสวัสดิ์ ม.4/6
36
1 0 2
36574
นางสาวสุทธิดา บุญโยดม ม.4/6
37
1 1 0
38473
นายชลธวัช เชื้อพา ม.4/6
38
0 0 2
38476
นายณทชัย กิตติเจริญกุล ม.4/6
39
1 0 2
38483
นายนันทวัฒน์ นันทอภิวัฒน์ ม.4/6
40
1 0 0
38509
นางสาวนรินทร จิตรเจริญธรรม ม.4/6
41
0 0 4
38513
นางสาวน้ำฝน สอนวงษ์แก้ว ม.4/6
42
0 0 0
38527
นางสาวเยาวเรศ บงกชมาลี ม.4/6
43
0 0 0
38532
นางสาวสุพรรษา ศรีบุญเรืองไชย ม.4/6
44
0 1 0
38534
นางสาวอมลวรรณ จันทร์ขาว ม.4/6
45
0 0 0