โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูชนัญชิดา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35182
นายสัณหณัฐ อารีย์ ม.4/6
1
0 0 0
35530
นายโกมินทร์ เจริญวินิจ ม.4/6
2
0 0 0
35558
นายชินวัฒน์ ตาดี ม.4/6
3
0 0 0
35604
นายธนาธิป วิเชียรฉาย ม.4/6
4
0 0 0
35613
นายธิติกร สารากรบริรักษ์ ม.4/6
5
0 0 0
35663
นายปัณณวิชญ์ งิ้วก่าน ม.4/6
6
0 0 0
35664
นายปิยณัฐ สืบทอง ม.4/6
7
0 0 0
35691
นายภูมิพัฒน์ มอญปาก ม.4/6
8
0 0 0
35701
นายมนัสวิน ทองมา ม.4/6
9
0 0 0
35712
นายราเมศวธ์ นิยม ม.4/6
10
0 0 0
35740
นายศรัณย์ภัทร กุลแก้ว ม.4/6
11
0 0 0
35765
นายสุกัลย์ แซ่เล้า ม.4/6
12
0 0 0
35780
นายอนุรักษ์ วงค์วุฒิ ม.4/6
13
0 0 0
35806
นางสาวกรวรรณ แย้มอ่วม ม.4/6
14
0 0 0
35809
นางสาวกัญญาภรณ์ โลหแสงสุวรรณ ม.4/6
15
0 0 0
35851
นางสาวณัฐกานต์ นิลชูจิตร ม.4/6
16
0 0 0
35865
นางสาวธนภรณ์ เนตรบรรเจิด ม.4/6
17
0 0 0
35871
นางสาวธันยพร พินิจ ม.4/6
18
0 0 0
35895
นางสาวปาริฉัตร แสวงบุญ ม.4/6
19
0 0 0
35896
นางสาวปิยะฉัตร ดำรงค์รัตน์ ม.4/6
20
0 0 0
35902
นางสาวพรนภัส ทนทาน ม.4/6
21
0 0 0
35906
นางสาวพรรณราย ตั้งศักดิ์สุพรรณ ม.4/6
22
0 0 0
35928
นางสาวภัคจิรา ตะนากรณ์ ม.4/6
23
0 0 0
35942
นางสาวมรกต ศิริวรรณา ม.4/6
24
0 0 0
35945
นางสาวเมลิษา สิทธิสาร ม.4/6
25
0 0 0
35947
นางสาวรถระวี เดินเมือง ม.4/6
26
0 0 0
35965
นางสาววัชราภรณ์ ลิ้มประเสริฐ ม.4/6
27
0 0 0
37822
นายคณนาถ ศรีลิ้มพงษ์ ม.4/6
28
0 0 0
37824
นายเจษฎา จินตนประดิษฐ์ ม.4/6
29
0 0 0
37826
นายชัยวัฒน์ จงสมจิตต์ ม.4/6
30
0 0 0
37861
นางสาวประรัตถวินันท์ ธรรมเจริญ ม.4/6
31
0 0 0
37862
นางสาวพราวชมพู เสือแย้ม ม.4/6
32
0 0 0
37866
นางสาวภัทรสุดา พิมลชัย ม.4/6
33
0 0 0
37874
นางสาวศิวพร ปิติวงศ์หิรัญกุล ม.4/6
34
0 0 0