โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35686
นายภานุพงศ์ สุขเกษม ม.4/5
1
0 0 14
36090
นายกฤษฎา อัจฉริยพฤกษ์ ม.4/5
2
0 0 1
36094
นายกฤษดา รุ่งเกรียงสิทธิ์ ม.4/5
3
0 0 0
36095
นายกวิน กล่อมเกษม ม.4/5
4
1 0 0
36096
นายกันตภณ พันภู ม.4/5
5
0 0 0
36099
นายกิจติคุณ ขาวทอง ม.4/5
6
0 0 0
36114
นายเขมรัฐ ทองสุข ม.4/5
7
0 0 0
36120
นายจักรินทร์ กิจดี ม.4/5
8
0 0 0
36122
นายจิรวัฒน์ พันธุ์ยา ม.4/5
9
0 1 2
36127
นายชญานนท์ ตาสี ม.4/5
10
0 0 0
36136
นายชวินทร์วุฒิ บุรีธนพิพัฒน์ ม.4/5
11
2 0 4
36145
นายชัยวิวัฒน์ เอี่ยมประโคน ม.4/5
12
0 0 0
36158
นายณัฐพร กาญจนรุจีรัตน์ ม.4/5
13
1 0 0
36170
นายธนกฤต แทรกสุข ม.4/5
14
0 0 1
36186
นายธนิสร เปลไสล ม.4/5
15
0 0 1
36209
นายนวัชศรณ์ เงินนำโชค ม.4/5
16
1 0 1
36230
นายพงศกร นิยมกิจการกุล ม.4/5
17
0 0 0
36266
นายรัชต เจริญศรี ม.4/5
18
0 0 0
36272
นายวรินทร รอดขวัญ ม.4/5
19
0 0 0
36275
นายวิชัย เรืองสว่าง ม.4/5
20
3 1 0
36300
นายสิทธิพงษ์ เสียงล้ำเลิศ ม.4/5
21
0 1 2
36304
นายสิริโชติ ดูเบ ม.4/5
22
4 2 6
36312
นายสุรสิทธิ์ วิษณุวงศ์ ม.4/5
23
2 2 1
36330
นายอนุรุธ สุภัทรศฤงคาร ม.4/5
24
0 0 0
36341
นายอำพล แก้วภักดี ม.4/5
25
0 0 0
36358
นางสาวกานต์พิชชา สุรัตนพงษ์ชัย ม.4/5
26
0 0 0
36386
นางสาวญาตินันท์ คชสงคราม ม.4/5
27
0 0 0
36394
นางสาวณัฐภัสสร แก้วไชยเฉลิมพล ม.4/5
28
0 1 0
36422
นางสาวธาริณี รินสาร ม.4/5
29
0 0 0
36425
นางสาวธีริศรา สินธุวานนท์ ม.4/5
30
0 0 0
36454
นางสาวประวีณา อุทธา ม.4/5
31
0 0 0
36468
นางสาวปีระกาแก้ว จันทร์สด ม.4/5
32
0 0 2
36470
นางสาวปุณรดา รักษาภักดี ม.4/5
33
0 1 1
36474
นางสาวพรรณพัชร เนาวรัตน์ ม.4/5
34
0 0 0
36493
นางสาวพิมลพรรณ อรุณถิน ม.4/5
35
0 0 0
36495
นางสาวพีร์ณภัทร แสนโสภา ม.4/5
36
3 1 0
36520
นางสาวรุ่งทิวา ชัยหันขวา ม.4/5
37
0 0 0
36523
นางสาวฤชุดา สมสุวรรณ ม.4/5
38
0 0 0
36526
นางสาวลักษณ์นารา ถนอมพงษ์ ม.4/5
39
0 0 0
36591
นางสาวอติภา พันธุ์เวหา ม.4/5
40
0 0 2
36652
นายกิตติกวิน มะปะเข ม.4/5
41
0 0 0
38474
นายชลันธร ขาวสุด ม.4/5
42
0 0 0
38486
นายปัญพล ครุฑธา ม.4/5
43
1 0 5
38495
นายอภิสิทธิ์ วันชูเพลิด ม.4/5
44
0 0 1
38503
นางสาวชุติภา ฟุ้งสุข ม.4/5
45
0 0 1
38526
นางสาวเยาวเรศ คูตะรัตนา ม.4/5
46
0 0 0