โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูสิริเพ็ญ
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35517
นายกันตพัฒน์ พิมพ์บุตร ม.4/5
1
0 0 0
35536
นายคุณานนท์ อ่อนตา ม.4/5
2
0 0 0
35547
นายชนกานต์ วรชาติรุ่งโรจน์ ม.4/5
3
0 0 0
35551
นายชัชวาล จันทร์คำ ม.4/5
4
0 0 0
35580
นายณัฐวุฒิ สายบุปผา ม.4/5
5
0 0 0
35583
นายตนุภัทร สุทาวัน ม.4/5
6
0 0 0
35600
นายธนากร แนมไส ม.4/5
7
0 0 0
35601
นายธนาดุล พุฒซ้อน ม.4/5
8
0 0 0
35611
นายธันวา มณฑล ม.4/5
9
0 0 0
35617
นายธีรภัทร รันนันท์ ม.4/5
10
0 0 0
35630
นายนพรัตน์ หมีเงิน ม.4/5
11
0 0 0
35634
นายนราทร จันทร์ซ้าย ม.4/5
12
0 0 0
35641
นายบดินทร์ จงวิเศษโชค ม.4/5
13
0 0 0
35645
นายบุณยกร พรสมบัติไพบูลย์ ม.4/5
14
0 0 0
35652
นายปณัฐ แสงทองถาวร ม.4/5
15
0 0 0
35656
นายประทีป รองละคร ม.4/5
16
0 0 0
35659
นายปรเมษฐ บ่อแก้ว ม.4/5
17
0 0 0
35686
นายภานุพงศ์ สุขเกษม ม.4/5
18
0 0 0
35697
นายภูวดล สุขศรี ม.4/5
19
0 0 0
35714
นายวงศธร ศรีสถาน ม.4/5
20
0 0 0
35720
นายวรพล กฤติยาศรีสุเมธ ม.4/5
21
0 0 0
35722
นายวรัญญา ทองล้วน ม.4/5
22
0 0 0
35724
นายวโรรส สุขอุดม ม.4/5
23
0 0 0
35730
นายวิชเยนทร์ บุญช่วย ม.4/5
24
0 0 0
35743
นายศรุต ช่วยประสาทพร ม.4/5
25
0 0 0
35771
นายสุรศักดิ์ ทัพซ้าย ม.4/5
26
0 0 0
35799
นางสาวกนกวรรณ สรวลสายหยุด ม.4/5
27
0 0 0
35868
นางสาวธนัชพร คงกระจง ม.4/5
28
0 0 0
35898
นางสาวปุณยนุช สินไชย ม.4/5
29
0 0 0
35917
นางสาวพิมพ์พลอย พลเสน ม.4/5
30
0 0 0
35940
นางสาวมณีวรรณ บุญชมภู ม.4/5
31
0 0 0
35969
นางสาววิภาดา โสภาพล ม.4/5
32
0 0 0
35987
นางสาวสิริยากร แก้วประดิษฐ ม.4/5
33
0 0 0
37827
นายฐาปกรณ์ สิงหา ม.4/5
34
0 0 0
37835
นายพีรวิชญ์ ผาติจารุกุล ม.4/5
35
0 0 0
37849
นางสาวเจนจิรา พลแก้ว ม.4/5
36
0 0 0
37855
นางสาวนันทรัตน์ แสนเหลา ม.4/5
37
0 0 0
37858
นางสาวบุญญรัตน์ จุลธรรมาศน์ ม.4/5
38
0 0 0
37860
นางสาวบุษบง เฉลิมมีกล ม.4/5
39
0 0 0