โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36097
นายกาณฑ์ แก้วดับภัย ม.4/4
1
0 0 0
36105
นายกิติกร หนูสวัสดิ์ ม.4/4
2
0 0 0
36109
นายกีรติกร คำวิจารณ์ ม.4/4
3
0 0 0
36117
นายคุณตะวัน ศรีคลี ม.4/4
4
0 0 0
36132
นายชยพล บุญสว่าง ม.4/4
5
0 0 0
36133
นายชยุต สามงามสังข์ ม.4/4
6
0 5 9
36142
นายชัยวัฒน์ เคหาบาล ม.4/4
7
0 0 0
36144
นายชัยวัฒน์ ทาบุบผา ม.4/4
8
0 0 0
36159
นายณัฐวุฒิ โภชน์พันธุ์ ม.4/4
9
0 0 2
36162
นายดวงกมล แก้วศรี ม.4/4
10
0 0 0
36177
นายภูวณัฏฐ์ ทุเครือ ม.4/4
11
0 0 0
36200
นายธีรภัทร หาญสูงเนิน ม.4/4
12
0 0 0
36245
นายพีรพัฒน์ แซ่เตีย ม.4/4
13
0 0 0
36248
นายเพชรกล้า อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.4/4
14
0 1 4
36250
นายภาณุพงศ์ วงศ์วิศาลศรี ม.4/4
15
0 0 0
36252
นายภูมิ นิภากรสัมพันธุ์ ม.4/4
16
0 0 0
36289
นายศุภกร เกรียงไกรธนวัต ม.4/4
17
0 0 0
36314
นายสุวิจักขณ์ น้อยสุขยิ่ง ม.4/4
18
0 0 0
36320
นายอธิกานต์ กิจปาโล ม.4/4
19
0 0 0
36346
นางสาวกชพร สำแดงภัย ม.4/4
20
0 0 0
36366
นางสาวจามีณ ศรีสุนทรลักษณ์ ม.4/4
21
0 0 0
36415
นางสาวธัญญกานต์ คำเบ้า ม.4/4
22
0 0 0
36434
นางสาวนฤมล บัวใหญ่ ม.4/4
23
0 0 0
36442
นางสาวนีระดา พูนพัฒน์พิบูลย์ ม.4/4
24
0 0 0
36455
นางสาวปรางค์ทิพย์ จันทะมนฑล ม.4/4
25
0 0 0
36458
นางสาวปรีชญา สุดสะอาด ม.4/4
26
0 0 1
36482
นางสาวพัชราภา ต่างสันเทียะ ม.4/4
27
0 0 0
36484
นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีทอง ม.4/4
28
0 0 0
36488
นางสาวพิมพกานต์ ศรีแสงฉาย ม.4/4
29
0 0 0
36492
นางสาวพิมพ์ลภัส หงษ์สมดี ม.4/4
30
0 0 0
36499
นางสาวภควดี อุ่นเจริญ ม.4/4
31
0 0 0
36505
นางสาวภาวิณี กมลมิตร ม.4/4
32
0 0 0
36506
นางสาวภาวินี มั่นใจ ม.4/4
33
0 0 0
36519
นางสาวรุจิรา วังสันต์ ม.4/4
34
0 0 0
36528
นางสาววนัชพร เเพ่งสภา ม.4/4
35
0 0 0
36533
นางสาววราภรณ์ ทองคำ ม.4/4
36
0 0 0
36573
นางสาวสุชาวดี สุนทรศาลฑูรย์ ม.4/4
37
0 1 0
36576
นางสาวสุธิดา เทียนวัน ม.4/4
38
0 0 1
36595
นางสาวอภิสรา สุหงษา ม.4/4
39
0 0 1
36599
นางสาวอรวรา โพธิวิสุทธิ์วาที ม.4/4
40
1 1 0
36603
นางสาวอัญชลี เกตุมาตร ม.4/4
41
0 0 0
38515
นางสาวประพาพร แข็งขยัน ม.4/4
42
2 0 0
38523
นางสาวพีรยา สืบสิงห์ ม.4/4
43
0 0 0