โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูศุภชัย
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35514
นายกฤตภาส วรรณธนกิจ ม.4/4
1
0 0 0
35541
นายจิรวัฒน์ แสงสว่างวัฒนะ ม.4/4
2
0 0 0
35591
นายเทพบดินทร์ สังฆเวช ม.4/4
3
0 0 0
35598
นายธนวัฒน์ สิงห์ฤกษ์ ม.4/4
4
0 0 0
35621
นายธีธัช วัฒนกุล ม.4/4
5
0 0 0
35655
นายประกาศิต จรูญเรือง ม.4/4
6
0 0 0
35704
นายโยธิน โรจน์ทิพยรัก ม.4/4
7
0 0 0
35746
นายศิวกร หุตะสิทธิ์ ม.4/4
8
0 0 0
35763
นายสิรดนัย จีบกระโทก ม.4/4
9
0 0 0
35781
นายอนุเทพ สนิทพจน์ ม.4/4
10
0 0 0
35788
นายอรชุน อ่อนบุญเอื้อ ม.4/4
11
0 0 0
35792
นายอรรถพร โกมลศรี ม.4/4
12
0 0 0
35793
นายอังศวีร์ ธนกุลมงคลนาม ม.4/4
13
0 0 0
35798
นางสาวกนกพร แดงสกุล ม.4/4
14
0 0 0
35832
นางสาวเจนนิกา อินแกรม ม.4/4
15
0 0 0
35857
นางสาวณัฐสรวง ยางนิยม ม.4/4
16
0 0 0
35884
นางสาวบุญยานุช ธนะภูมิชัย ม.4/4
17
0 0 0
35907
นางสาวพรหมพร สุขโขจิตร์ ม.4/4
18
0 0 0
35935
นางสาวภัทราพร คำสวนจิก ม.4/4
19
0 0 0
35973
นางสาวศรุตยา นนทะวงศ์ ม.4/4
20
0 0 0
35988
นางสาวสิริยากร คำสวนจิก ม.4/4
21
0 0 0
35991
นางสาวสุกานดา ทนทาน ม.4/4
22
0 0 0
35993
นางสาวสุชาวดี ชูรัตนตรัย ม.4/4
23
0 0 0
35997
นางสาวสุนิสา สงวนนอก ม.4/4
24
0 0 0
36000
นางสาวสุรีย์พร นามทองดี ม.4/4
25
0 0 0
36003
นางสาวอนุชิตา เพ็งพา ม.4/4
26
0 0 0
36008
นางสาวอภิญญา ดวงก้งแสน ม.4/4
27
0 0 0
36016
นางสาวอรสา สาดา ม.4/4
28
0 0 0
36021
นางสาวอลิสา แดงเด่นศรี ม.4/4
29
0 0 0
37833
นายปกรณ์ สมหวัง ม.4/4
30
0 0 0
37848
นางสาวจุฑาทิพย์ ดงเย็น ม.4/4
31
0 0 0
37851
นางสาวณัฐธยาน์ เทียนธรรมชาติ ม.4/4
32
0 0 0
37853
นางสาวนริศรา แก้วหยก ม.4/4
33
0 0 0
37857
นางสาวนันทิยา สมุติรัมย์ ม.4/4
34
0 0 0
37870
นางสาวรัตนภรณ์ ประสานสืบ ม.4/4
35
0 0 0