โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36089
นายกฤตวัฏ พันธ์ทุมสาร ม.4/3
1
0 0 0
36108
นายกีรติ สิริสุวัฒน์ตระกูล ม.4/3
2
0 0 1
36139
นายชัยภัทร สันติยานนท์ ม.4/3
3
0 0 0
36152
นายณพวุฒิ พ่วงนิมิตรชัย ม.4/3
4
2 1 0
36174
นายธนนท์ เมฆสุข ม.4/3
5
0 0 0
36183
นายธนาดุล แกมทอง ม.4/3
6
2 0 1
36187
นายธรรมสรณ์ ฉัตรชยานุสรณ์ ม.4/3
7
0 2 0
36191
นายธันวา กล้าหาญ ม.4/3
8
4 1 2
36192
นายธิติพัทธ์ ชั้นดีสิริการย์ ม.4/3
9
13 3 1
36194
นายธิติวุฒิ ศรีสามารถ ม.4/3
10
0 0 1
36207
นายนภาวิชษณ์ เวียงแก ม.4/3
11
0 0 0
36233
นายพงศ์ภวัฒน์ อักษรนิติ ม.4/3
12
0 0 1
36274
นายวิชวิทย์ นักตรีพงษ์ ม.4/3
13
0 0 1
36284
นายศักดาเดช เมืองจันทร์ ม.4/3
14
0 0 0
36297
นายสรศักดิ์ เหล่าประไพพรรณ ม.4/3
15
0 0 0
36299
นายสหรัฐ วรรณทวี ม.4/3
16
0 0 0
36305
นายสุกฤษฏิ์ อรียเวโรจน์ ม.4/3
17
0 0 0
36310
นายสุภเดช อนุพันธ์ ม.4/3
18
1 1 3
36340
นายอัครวิทย์ พงษ์พิศาล ม.4/3
19
0 0 0
36349
นางสาวกรสุดา ไพรสิทธิพงษ์ ม.4/3
20
0 0 0
36350
นางสาวกวินรดา ทรัพย์สวัสดิ์กุล ม.4/3
21
0 0 0
36367
นางสาวจารุวรรณ เบ้าเจริญ ม.4/3
22
0 0 4
36369
นางสาวจินตวี กำแก้ว ม.4/3
23
0 0 0
36371
นางสาวจิฬาภรณ์ ชิณศรี ม.4/3
24
0 0 0
36379
นางสาวชิดชนก เพ่งเล็งผล ม.4/3
25
0 0 1
36389
นางสาวณัชชา ทรัพย์สอาด ม.4/3
26
0 0 0
36403
นางสาวณิชาพัชร์ บุญเคน ม.4/3
27
0 0 0
36407
นางสาวทาริกา กรศรี ม.4/3
28
0 0 0
36411
นางสาวธนัญญา ดาบจันทร์ ม.4/3
29
0 0 8
36413
นางสาวธรรมิกา บำรุงเมือง ม.4/3
30
0 0 0
36414
นางสาวภิญญาพัชญ์ พัฒนะ ม.4/3
31
0 0 0
36423
นางสาวธิดาภา จันทาทอง ม.4/3
32
0 1 4
36463
นางสาวปาลิดา ศิริคง ม.4/3
33
0 0 0
36479
นางสาวสนันนัทท์ พรพัชรพัชช์ ม.4/3
34
0 0 0
36481
นางสาวพัชรา รื่นเริง ม.4/3
35
0 0 0
36527
นางสาวเลลานี สุขบำรุง ม.4/3
36
0 0 2
36534
นางสาววราภรณ์ บุญทา ม.4/3
37
0 0 3
36536
นางสาววราวรรณ ภูมิไสย ม.4/3
38
3 0 11
36563
นางสาวสรัลชนา มหาชัย ม.4/3
39
0 0 1
36568
นางสาวสิริธร หัสเถื่อน ม.4/3
40
0 0 0
36604
นางสาวอัญชิสา พรมเดช ม.4/3
41
0 0 0
38510
นางสาวนัฎฐนิชา เเสงอุ่น ม.4/3
42
0 0 0
38520
นางสาวพัณณกร ลิขุนทด ม.4/3
43
0 0 0
38524
นางสาวภัทรธิดา เชียงสิน ม.4/3
44
0 0 0
38535
นางสาวอรปรียา คล้ายฤทธิ์ ม.4/3
45
0 0 0