โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูไพบูลย์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35511
นายกนกกฤษ ตันติเนรมิต ม.4/3
1
0 0 0
35512
นายกรวิชญ์ โสอินทร์ ม.4/3
2
0 0 0
35564
นายญาณพัฒน์ จำปาบุรี ม.4/3
3
0 0 0
35575
นายณัฐพร ตุงคุณะ ม.4/3
4
0 0 0
35592
นายธนกฤต ธรรมตระกูล ม.4/3
5
0 0 0
35596
นายธนพล วงค์ทิพอนันต์ ม.4/3
6
0 0 0
35609
นายธัญธร สุขเกษม ม.4/3
7
0 0 0
35620
นายธีรวัฒน์ แวงวรรณ ม.4/3
8
0 0 0
35627
นายนพดล ด้วงสงค์ ม.4/3
9
0 0 0
35647
นายปกรณ์เกียรติ์ จันทร์ขจร ม.4/3
10
0 0 0
35676
นายพีรณัฐ รุญเจริญ ม.4/3
11
0 0 0
35689
นายภูตะวัน กฤติยาฤทธิ ม.4/3
12
0 0 0
35732
นายวีรชัย จันทร์นาลาว ม.4/3
13
0 0 0
35756
นายภูวิน ลิขิตรักษ์วงศ์ ม.4/3
14
0 0 0
35768
นายสุทิวัฒน์ ศรีษะแก้ว ม.4/3
15
0 0 0
35805
นางสาวกรรชรัฎ ปินะถา ม.4/3
16
0 0 0
35813
นางสาวกุลธิดา คำล้นค่า ม.4/3
17
0 0 0
35822
นางสาวคุณิตา เหลืองอร่ามวิฑูร ม.4/3
18
0 0 0
35840
นางสาวชลลดา สุขเกษม ม.4/3
19
0 0 0
35874
นางสาวนภสร บุญญะภานุพล ม.4/3
20
0 0 0
35875
นางสาวนภัสสร จันทร์มั่งคั่ง ม.4/3
21
0 0 0
35881
นางสาวนาริฒน์ พิเคราะห์ ม.4/3
22
0 0 0
35883
นางสาวนิศาชล สุภาพ ม.4/3
23
0 0 0
35892
นางสาวปริศนา บุญโม ม.4/3
24
0 0 0
35910
นางสาวพัชรี มุ่งพันธ์กลาง ม.4/3
25
0 0 0
35911
นางสาวพัทธนันท์ ช่างคิด ม.4/3
26
0 0 0
35919
นางสาวพิยดา ต่ายเนาว์ดง ม.4/3
27
0 0 0
35925
นางสาวแพรวา เปเหล่าดา ม.4/3
28
0 0 0
35930
นางสาวภัทรนันท์ เมืองทองอ่อน ม.4/3
29
0 0 0
35948
นางสาวรวิสรา ขาวแก้ว ม.4/3
30
0 0 0
35966
นางสาววันวิสา เหลาสา ม.4/3
31
0 0 0
35968
นางสาววิชชุดา ตำปาน ม.4/3
32
0 0 0
35974
นางสาวศศิกานต์ หมู่แสนกอ ม.4/3
33
0 0 0
36009
นางสาวอภิญญา วิสัชนา ม.4/3
34
0 0 0
36010
นางสาวอภิรดี ชูชีพ ม.4/3
35
0 0 0
36013
นางสาวอรณิชา จุลจำนงค์ ม.4/3
36
0 0 0
36017
นางสาวอรัญญารัตน์ แว่นนาค ม.4/3
37
0 0 0
36018
นางสาวอริสดา ไชยา ม.4/3
38
0 0 0
36019
นางสาวอริสรา สมชาติ ม.4/3
39
0 0 0
36023
นางสาวอาริยา ฐานทนดี ม.4/3
40
0 0 0
37825
นายชยานันต์ ยุวนบุณย์ ม.4/3
41
0 0 0
37842
นายวงศธร วันทอง ม.4/3
42
0 0 0
37844
นางสาวกนกพร แก้วกำเนิด ม.4/3
43
0 0 0
37868
นางสาวรวินท์นิภา ไทยะชูวงศ์กุล ม.4/3
44
0 0 0