โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36092
นายกฤษดา จันทร์อินทร์ ม.4/2
1
0 0 0
36134
นายชลธี บุญญะฤทธิ์ ม.4/2
2
0 0 0
36171
นายธนกฤต สาหร่าย ม.4/2
3
0 0 0
36175
นายธนนันท์ ศรีวารีรัตน์ ม.4/2
4
0 2 3
36181
นายธนัท คงพระบาท ม.4/2
5
1 0 0
36197
นายธีรธนัตถ์ ชัยศิลบุญ ม.4/2
6
0 0 0
36198
นายธีรพงศ์ เงินโพธิ์ ม.4/2
7
0 0 0
36211
นายนันธพัฒน์ จันทร์โพธิ์ ม.4/2
8
0 0 0
36213
นายนิพนธ์ ปัทมะโรจน์ ม.4/2
9
0 0 0
36228
นายปิยพล สุวรรณวัฒน์ ม.4/2
10
0 0 0
36251
นายภูบดินทร์ กฤติยาฤทธิ ม.4/2
11
0 0 0
36267
นายรัฐธรรมนูญ โคสาแสง ม.4/2
12
0 0 0
36313
นายสุวพิชญ์ หงษ์คู ม.4/2
13
0 2 1
36356
นางสาวกันตินันท์ ธนังเลิศมาลัย ม.4/2
14
0 0 0
36365
นางสาวครองขวัญ มัคนา ม.4/2
15
0 0 0
36368
นางสาวจิณห์นิภา ผันสืบ ม.4/2
16
0 0 2
36375
นางสาวชนันธร มโนกิจพงศ์พันธ์ ม.4/2
17
0 0 0
36378
นางสาวชาลิสา แจ้งสันเทียะ ม.4/2
18
0 0 0
36385
นางสาวญาดา นิมิตวรกุล ม.4/2
19
0 0 0
36445
นางสาวบุญฑริกา ทิพทา ม.4/2
20
1 0 3
36450
นางสาวปนิตตรา สีทาป ม.4/2
21
0 0 0
36461
นางสาวปัญภร วงษ์โทน ม.4/2
22
0 0 0
36469
นางสาวปุณยนุช คงสุข ม.4/2
23
0 0 0
36507
นางสาวภาสิริ แสงศรี ม.4/2
24
0 0 1
36508
นางสาวมณฑาทิพย์ เฟื่องฤทัยกุล ม.4/2
25
0 0 0
36511
นางสาวมิรา ปราสาทแสนสวย ม.4/2
26
0 1 0
36514
นางสาวเมย์ เพียรระพีกุล ม.4/2
27
0 0 0
36522
นางสาวรุ่งนภา ไกรษร ม.4/2
28
0 0 0
36524
นางสาวลลิตา เที่ยงคูณ ม.4/2
29
1 0 0
36539
นางสาววันวิสา กิตติลาภ ม.4/2
30
0 0 1
36541
นางสาววิชญาพร แกมทอง ม.4/2
31
1 0 0
36543
นางสาววิริญา พรหมรา ม.4/2
32
0 0 0
36548
นางสาวศรารัตน์ สุจริตจันทร์ ม.4/2
33
0 0 0
36564
นางสาวสรินทิพย์ ดุกขุนทด ม.4/2
34
0 0 0
36571
นางสาวสุชาดา อื้อจรรยา ม.4/2
35
0 1 0
36580
นางสาวสุภชา สรชาติ ม.4/2
36
0 0 1
36605
นางสาวอิษฎาอร พวงมาลา ม.4/2
37
0 0 1
38477
นายตะวันฉาย ไกรจรูญ ม.4/2
38
0 0 0
38479
นายทนิน เก้าเอี้ยน ม.4/2
39
0 0 0
38487
นายพีรณัฐ การุณรัตนกุล ม.4/2
40
0 0 0
38489
นายภัฐศรุฎา สิงห์งาม ม.4/2
41
1 0 0
38500
นางสาวขวัญจิรา ขุนวิจิตร์ ม.4/2
42
1 0 0
38517
นางสาวปวีณา เฒ่าสีสุราช ม.4/2
43
1 0 3
38531
นางสาวสุชาดา เเก้วมณี ม.4/2
44
0 0 1
38533
นางสาวหัสศจี ทองพุดซา ม.4/2
45
0 0 3