โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูวิศรุต
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35520
นายกาพย์ชวิน จันทะพา ม.4/2
1
0 0 0
35522
นายกิตติพงศ์ ก่อกิจสุนทรสาร ม.4/2
2
0 0 0
35526
นายกิติภัทร์ ธูปทองเจริญผล ม.4/2
3
0 0 0
35531
นายไกรวิชญ์ พันธ์เพ็ง ม.4/2
4
0 0 0
35557
นายชินภัทร โลหแสงสุวรรณ ม.4/2
5
0 0 0
35642
นายบดินทร์ จาระนัย ม.4/2
6
0 0 0
35694
นายภูริเดช จันทร์พนอรักษ์ ม.4/2
7
0 0 0
35699
นายภูวเมศฐ์ มงคลโรจน์พัชร ม.4/2
8
0 0 0
35733
นายวีรภัทร เลิศกำจรวัฒน์ ม.4/2
9
0 0 0
35752
นายสถาปนา ตินพ ม.4/2
10
0 0 0
35757
นายสหัสา นาคะศิริกุล ม.4/2
11
0 0 0
35758
นายสาริศ ชูพงศ์ ม.4/2
12
0 0 0
35800
นางสาวกมลทิพย์ หาญสูงเนิน ม.4/2
13
0 0 0
35801
นางสาวกมลพร มาทองแดง ม.4/2
14
0 0 0
35802
นางสาวกมลพร ห่อหริตานนท์ ม.4/2
15
0 0 0
35807
นางสาวกฤษนันท์ หนูทอง ม.4/2
16
0 0 0
35811
นางสาวกิตติญา แก้วแสน ม.4/2
17
0 0 0
35819
นางสาวขวัญข้าว สิทธิวโรทัย ม.4/2
18
0 0 0
35828
นางสาวจิราภรณ์ งามสม ม.4/2
19
0 0 0
35846
นางสาวฐานิดา ชัยเสนา ม.4/2
20
0 0 0
35858
นางสาวณิชากร การุณรัตนกุล ม.4/2
21
0 0 0
35876
นางสาวนฤมล มาจันแดง ม.4/2
22
0 0 0
35886
นางสาวปทิตตา จันทะรัง ม.4/2
23
0 0 0
35897
นางสาวปิยะวรรณ สิทธิสม ม.4/2
24
0 0 0
35905
นางสาวพรรณพร นนธิ ม.4/2
25
0 0 0
35908
นางสาวพลอยนภัส เจริญนกอักษร ม.4/2
26
0 0 0
35912
นางสาวพัทธมน เหล่าผา ม.4/2
27
0 0 0
35913
นางสาวพิชชาพร อมรประเสริฐชัย ม.4/2
28
0 0 0
35915
นางสาวพิชญานี นันทดิลก ม.4/2
29
0 0 0
35938
นางสาวภิญญ์พิดา ไม้เกตุ ม.4/2
30
0 0 0
35953
นางสาวรุจิรดา อนุแสน ม.4/2
31
0 0 0
35960
นางสาววรรณภร ศรีทอง ม.4/2
32
0 0 0
35970
นางสาววิวรรธณี ประภาทรงสิทธิ์ ม.4/2
33
0 0 0
35976
นางสาวศศิณา มาทองแดง ม.4/2
34
0 0 0
35979
นางสาวศุพัฒศร เกิดจันอัด ม.4/2
35
0 0 0
35985
นางสาวสิรินดา หลักบุญ ม.4/2
36
0 0 0
35995
นางสาวสุธิมา มั่นใจ ม.4/2
37
0 0 0
35998
นางสาวสุภาวดี เจริญเขตต์ ม.4/2
38
0 0 0
36007
นางสาวอภิญญา คุณแก้ว ม.4/2
39
0 0 0
36014
นางสาวอรพรรณ ตั้งปรัชญานุรักษ์ ม.4/2
40
0 0 0
36022
นางสาวอัจฉรา คำลา ม.4/2
41
0 0 0
36025
นางสาวอุเบกขา โจไซย่าห์ ม.4/2
42
0 0 0
37829
นายทรัพย์ทวี บุญทวี ม.4/2
43
0 0 0
37856
นางสาวนันทิภัคค์ นีรชรานุสรณ์ ม.4/2
44
0 0 0
37867
นางสาวมานิดา หมื่นแสน ม.4/2
45
0 0 0