โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 43 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34530
นายธนาเดช สังเนตร ม.4/11
1
0 0 4
35582
นายดลฤทธิ์ รักษาเงิน ม.4/11
2
0 0 8
36111
นายเกษมสันต์ แถลงการณ์ ม.4/11
3
0 0 0
36112
นายเขตโสภณ ประเสริฐเลิศวัฒนา ม.4/11
4
0 0 1
36119
นายจตุชัย รัตนหัตถกุล ม.4/11
5
0 0 2
36166
นายต้นฉัตร พริ้งอิ้ม ม.4/11
6
0 0 2
36184
นายธนาธิป กิจโรจน์พัฒนา ม.4/11
7
0 0 4
36188
นายธรรมสรัฐ สินชัยรัตน์ ม.4/11
8
7 4 2
36220
นายปรินทร์ เกษสุวรรณ ม.4/11
9
0 0 11
36222
นายปวรรัตน์ บุปผาเห้า ม.4/11
10
0 0 1
36226
นายปัญญพัชญ์ กังสวร ม.4/11
11
1 3 1
36229
นายปูรณ์ธน เกียรติรุ่งฤทธิ์ ม.4/11
12
1 1 3
36247
นายพุฒิพงศ์ อังสุวรรณชาติ ม.4/11
13
0 0 1
36249
นายภวันศักย์ ศิลป์วิเศษสรรค์ ม.4/11
14
0 3 1
36255
นายภูริณัฐ อภิชาตเสถียร ม.4/11
15
0 0 0
36256
นายภูรินท์ วัฒนสถิตย์ ม.4/11
16
0 0 1
36257
นายภูริภัทร แก้วพูลทรัพย์ ม.4/11
17
3 0 4
36321
นายอธิชา พัชราวุฒิกุล ม.4/11
18
2 2 12
36322
นายอธิชาติ พิมพ์ทรายมูล ม.4/11
19
1 0 1
36324
นายอนันต์ยศ คืนดี ม.4/11
20
0 0 0
36326
นายอนิวรรต เพชรสิลา ม.4/11
21
0 1 4
36339
นายอัครพล แซ่จิว ม.4/11
22
0 0 0
36355
นางสาวกัญญ์วรา ติยะศรี ม.4/11
23
0 0 2
36380
นางสาวชิตาภา บริบูรณ์สมบัติ ม.4/11
24
1 3 4
36397
นางสาวณัฐรินีย์ อินทร์คำ ม.4/11
25
0 0 1
36405
นางสาวดวงหทัย สมผล ม.4/11
26
0 0 1
36416
นางสาวธัญญาพร คำภักดี ม.4/11
27
1 0 1
36447
นางสาวบุณณดา จันทร์มี ม.4/11
28
0 0 1
36500
นางสาวภัชราพา ตั้งสุโชติรัตนกุล ม.4/11
29
0 9 5
36556
นางสาวศุจีภรณ์ ขอบชิต ม.4/11
30
0 1 2
36583
นางสาวสุภาพร เปี่ยมผล ม.4/11
31
2 2 1
36585
นางสาวสุภาวดี แขมคำ ม.4/11
32
0 0 4
38471
นายจตุรติ ดวงอาสงค์ ม.4/11
33
0 0 0
38475
นายฐิติพงศ์ ภูดีทิพย์ ม.4/11
34
0 0 0
38480
นายธนชาติ ไชยคิรินทร์ ม.4/11
35
0 0 0
38491
นายวรินทร นิลเกษม ม.4/11
36
0 0 0
38494
นายอธิโชค สำราญราษฎร์ ม.4/11
37
4 16 2
38496
นายอัษฏาวุธ เชื้อบุญมี ม.4/11
38
3 0 4
38497
นางสาวกัญญาพัชร ชนะกิจ ม.4/11
39
0 0 1
38512
นางสาวนิฐิวดี ทุมจังหรีด ม.4/11
40
3 3 1
38514
นางสาวเบญจพาณี ทวีญาติ ม.4/11
41
0 0 0
38529
นางสาววรีรัตน์ วันดี ม.4/11
42
0 0 3
38536
นางสาวอรุณกาญจน์ สิงห์ขรณ์ ม.4/11
43
0 0 1