โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 42 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูจุฑาภรณ์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35513
นายกฤตติยกานต์ คงวัฒนาโชติหิรัญ ม.4/11
1
0 0 0
35542
นายจิรศักดิ์ ฮับหลี ม.4/11
2
0 0 0
35550
นายชวิน จงชำนาญชัย ม.4/11
3
0 0 0
35563
นายฌาญพิพัฒณ์ วีรวภูษิต ม.4/11
4
0 0 0
35569
นายฐิติโรจน์ วุฒิศักดิ์ ม.4/11
5
0 0 0
35576
นายณัฐพล ไพนอก ม.4/11
6
0 0 0
35577
นายณัฐพล ศิลปอักษรสิทธิ์ ม.4/11
7
0 0 0
35597
นายธนวัฒน์ โลหแสงสุวรรณ ม.4/11
8
0 0 0
35635
นายนฤบดี สุวรรณโคตร ม.4/11
9
0 0 0
35648
นายปฏิทิน นิลฉ่ำ ม.4/11
10
0 0 0
35658
นายปรินธร เพ็ชรจีนพะเนา ม.4/11
11
0 0 0
35665
นายปิยะพล ศรีษะมน ม.4/11
12
0 0 0
35674
นายพิชาภพ ฟักแก้ว ม.4/11
13
0 0 0
35677
นายพีรพล พันธุ์ชมพู ม.4/11
14
0 0 0
35680
นายไพรสิทธิ์ พงษ์ธนโชติ ม.4/11
15
0 0 0
35681
นายภคพล ทองศรี ม.4/11
16
0 0 0
35705
นายรชต แก้วพูลทรัพย์ ม.4/11
17
0 0 0
35711
นายราเชน ดำรงค์รัตน์ ม.4/11
18
0 0 0
35718
นายวรทัต ดิษกร ม.4/11
19
0 0 0
35744
นายศักดิ์ณรินทร์ ดวงมะฮุง ม.4/11
20
0 0 0
35762
นายสิทธิพล ธรรมนาม ม.4/11
21
0 0 0
35764
นายสิรภพ กรุดมินบุรี ม.4/11
22
0 0 0
35772
นายสุเมธ เกียรติวณิชพันธุ์ ม.4/11
23
0 0 0
35783
นายอภิมุข สุวรรณหงษ์ ม.4/11
24
0 0 0
35787
นายอมรรัตน์ เครือขวัญ ม.4/11
25
0 0 0
35808
นางสาวกัณญณัฐ บุณยรัตพันธ์ ม.4/11
26
0 0 0
35812
นางสาวกุลณัฏฐ์ พวงสง่า ม.4/11
27
0 0 0
35821
นางสาวเขมิกา วิรุณพันธ์ ม.4/11
27
0 0 0
35824
นางสาวจารุวรรณ เกียรตินันทโกศล ม.4/11
28
0 0 0
35835
นางสาวชนิตา กะดี่ ม.4/11
29
0 0 0
35847
นางสาวณัฏฐนิชา เกียรติถกล ม.4/11
30
0 0 0
35849
นางสาวณัฐกาญจน์ กวีพราหมณ์ ม.4/11
31
0 0 0
35885
นางสาวเบญจมาศ เขียวเข้ม ม.4/11
32
0 0 0
35893
นางสาวปวีณา สัตย์ซื่อ ม.4/11
33
0 0 0
35918
นางสาวพิมพ์ลภัส รัชชานนท์ ม.4/11
34
0 0 0
35943
นางสาวมารตี ยาดาฟ ม.4/11
35
0 0 0
35952
นางสาวรินรดา ยอดไม้ ม.4/11
36
0 0 0
35964
นางสาววรารัตน์ ขุนพิลึก ม.4/11
37
0 0 0
36020
นางสาวอริสา พลนาค ม.4/11
38
0 0 0
37831
นายธาราธรรศ แปวประเสริฐ ม.4/11
39
0 0 0
37832
นายนุตินนท์ ดวงเดือน ม.4/11
40
0 0 0
37839
นายภูธเนศ ตุงคณาคร ม.4/11
41
0 0 0