โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35856
นางสาวณัฐวิภา ศรีสอาด ม.4/10
1
7 3 8
36121
นายจิรพงศ์ แซ่ลี้ ม.4/10
2
1 0 0
36128
นายชนกานต์ ราชวงค์ ม.4/10
3
0 0 0
36130
นายชนะพล เชื้อหงษ์ ม.4/10
4
2 4 8
36157
นายณัฐพงศ์ กาสา ม.4/10
5
1 1 6
36160
นายณัฐวุฒิ มูลเหลา ม.4/10
6
4 3 5
36165
นายไตรณรงค์ วีรพันธุ์ชัย ม.4/10
7
0 0 0
36167
นายทวินชัย วีรพันธุ์ชัย ม.4/10
8
0 0 0
36202
นายธนธัส การุณรัตนกุล ม.4/10
9
0 0 2
36216
นายปฏิภาณ สุวรรณวงษ์ ม.4/10
10
0 0 0
36239
นายพศุตม์ กิตติวรรณารักษ์ ม.4/10
11
0 0 0
36259
นายภูวรินทร์ เพ็ชรคง ม.4/10
12
0 0 0
36262
นายเมธาสิทธิ์ เกตุสุริโย ม.4/10
13
0 0 2
36265
นายรัชชานนท์ ทิศหน่อ ม.4/10
14
4 7 5
36271
นายวรายุทธ์ ศรีสันต์ ม.4/10
15
0 0 1
36291
นายศุภชัย เบญจม์ภัทร ม.4/10
16
3 3 0
36294
นายสมพงษ์ สำลีอ่อน ม.4/10
17
0 0 21
36298
นายสราวุฒิ ชาวสวนแตง ม.4/10
18
2 2 4
36333
นายอภัชญา เก็บเงิน ม.4/10
19
0 0 2
36337
นายอรรถพล ใบบ้ง ม.4/10
20
1 0 1
36342
นายอิทธิกร ฤทธิ์ขันธ์ ม.4/10
21
0 0 0
36357
นางสาวกัลยา พลคำมาก ม.4/10
22
0 0 0
36390
นางสาวณัฐชา เพี้ยพรมมา ม.4/10
23
0 1 2
36391
นางสาวณัฐชา วานิชกุล ม.4/10
24
0 0 0
36393
นางสาวณัฐธิตา จำปาศรี ม.4/10
25
1 0 3
36404
นางสาวดลพรรณ ชุมศรี ม.4/10
26
4 4 7
36451
นางสาวปนิตา มะปราง ม.4/10
27
0 2 1
36456
นางสาวปรางประภัทร บุญสิริแสงมงคล ม.4/10
28
0 3 5
36471
นางสาวผกามาศ แซ่เฮง ม.4/10
29
0 1 0
36490
นางสาวพิมพ์ฐดา ศิริอริยวรกุล ม.4/10
30
0 1 2
36496
นางสาวเพ็ญแข รสโสดา ม.4/10
31
2 1 3
36502
นางสาวภัทรวดี แซ่ซิ้ม ม.4/10
32
0 1 3
36529
นางสาววรพา ทัศนา ม.4/10
33
1 0 1
36546
นางสาววีรยา อินทร์ตา ม.4/10
34
0 0 0
36567
นางสาวสิราวรรณ ไวยวินยี ม.4/10
35
0 0 2
36569
นางสาวสิริรัตน์ พักภัย ม.4/10
36
2 4 7
36577
นางสาวสุธิมา เครือสิงห์ ม.4/10
37
0 0 0
36594
นางสาวอภิฤดี งามถิ่น ม.4/10
38
0 0 0
36596
นางสาวอรชร แสวงบุญ ม.4/10
39
0 0 0
36600
นางสาวอรัชพร โตกุล ม.4/10
40
0 0 2
36601
นางสาวอริสา ทองปัญญา ม.4/10
41
0 0 0
36602
นางสาวอัฉรา คนขยัน ม.4/10
42
1 1 5
38485
นายปริญญา พิทักษ์วงศ์ ม.4/10
43
0 0 12
38492
นายวันชัย อรไชย ม.4/10
44
0 0 1
38537
นางสาวแอนนา อินทร์จันดา ม.4/10
45
5 1 5