โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรีรัตน์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35548
นายชนินทร์ ศิลาราช ม.4/10
1
0 0 0
35578
นายณัฐวุฒิ คล้ายกรุด ม.4/10
2
0 0 0
35585
นายตำนาน กาญจน์อักโข ม.4/10
3
0 0 0
35586
นายใต้ฟ้า สุขเรือง ม.4/10
4
0 0 0
35594
นายธนดล แซ่ลิ้ม ม.4/10
5
0 0 0
35616
นายธีรพัฒน์ วรนุช ม.4/10
6
0 0 0
35622
นายธีรุตม์ อยู่ยงสินธุ์ ม.4/10
7
0 0 0
35623
นายธุววิช พรวนลาภ ม.4/10
8
0 0 0
35628
นายนพพล อาษาจิตร ม.4/10
9
0 0 0
35661
นายปัญญา รัตนะ ม.4/10
10
0 0 0
35667
นายปุญญาพัฒน์ พลสงคราม ม.4/10
11
0 0 0
35669
นายพงษ์พิทักษ์ ช้อนศรี ม.4/10
12
0 0 0
35672
นายพัชรพล แซ่อู ม.4/10
13
0 0 0
35683
นายภัคพงษ์ ประจิตร ม.4/10
14
0 0 0
35687
นายภาณุวัฒน์ ศิริ ม.4/10
15
0 0 0
35698
นายภูวดล อาษาจิตร ม.4/10
16
0 0 0
35702
นายมนัสวิน นามวรรณ ม.4/10
17
0 0 0
35709
นายรัชพล วัจนะสาธิต ม.4/10
18
0 0 0
35727
นายวาธยา รักษาวงค์ ม.4/10
19
0 0 0
35735
นายวีรภัทร เวชกิจ ม.4/10
20
0 0 0
35738
นายวุฒิภัทร นาคเทวัญ ม.4/10
21
0 0 0
35760
นายสิทธิชัย ใจเมือง ม.4/10
22
0 0 0
35766
นายสุทธิพงษ์ สังฆพันธ์ ม.4/10
23
0 0 0
35774
นายเสกสรรค์ ทรงคาศรี ม.4/10
24
0 0 0
35777
นายหฤษฏ์ ดีพร้อม ม.4/10
25
0 0 0
35804
นางสาวกรกนก สุขยิ่ง ม.4/10
26
0 0 0
35831
นางสาวเจนจิรา ศรีทองสุข ม.4/10
28
0 0 0
35855
นางสาวณัฐมน เชียงเชาว์ไว ม.4/10
29
0 0 0
35872
นางสาวธิดารัตน์ พัฒนสุข ม.4/10
30
0 0 0
35888
นางสาวปภาวดี เกตุทัต ม.4/10
31
0 0 0
35894
นางสาวปารมี ใหญ่มีศิริ ม.4/10
32
0 0 0
35922
นางสาวเพ็ญพิชชา ฤกษ์กมล ม.4/10
33
0 0 0
35927
นางสาวภรณ์ธิฎา แจ้งนาม ม.4/10
34
0 0 0
35946
นางสาวยุรกาน การสมเพียร ม.4/10
35
0 0 0
35957
นางสาววทันยา หอมหวล ม.4/10
36
0 0 0
35963
นางสาววราพร อินทรศร ม.4/10
37
0 0 0
35977
นางสาวศศิตา ชกาไพร ม.4/10
38
0 0 0
35981
นางสาวศุภนิดา ภู่เมือง ม.4/10
39
0 0 0
35982
นางสาวศุภารมย์ สังข์ทองคำ ม.4/10
40
0 0 0