โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36086
นายกมลภพ อภิพรสกุล ม.4/1
1
1 0 1
36102
นายกิตติพัฒน์ สมเจตนารมย์ ม.4/1
2
0 0 0
36195
นายธีร เข็มทองสกุล ม.4/1
3
6 9 3
36201
นายธีรรัตน์ ตันติวิกรม ม.4/1
4
0 0 0
36241
นายพันกร ปลูกจิตร ม.4/1
5
0 0 0
36246
นายพีรพัฒน์ พิริยุตะมา ม.4/1
6
0 0 1
36253
นายภูมินทร์ แก้วมณี ม.4/1
7
7 1 1
36280
นายวีระวุฒิ พรมงาม ม.4/1
8
0 0 0
36288
นายศิวดล ลุนเพ็ง ม.4/1
9
0 1 1
36293
นายศุภณัฐ อำนวยพินิจ ม.4/1
10
1 0 1
36316
นายเสฎฐวุฒิ ไชยศร ม.4/1
11
1 0 1
36319
นายอชิตศักดิ์ ชัยทวีพรภัทร์ ม.4/1
12
0 0 1
36353
นางสาวกัญญาพัชร ศรวิเศษ ม.4/1
13
0 0 0
36373
นางสาวชนภัส แก้วศรีพันธิ์ ม.4/1
14
6 0 4
36388
นางสาวณภัษษญา นาคมาโนช ม.4/1
15
0 0 1
36402
นางสาวณิชกุล จังศุภมงคล ม.4/1
16
0 0 0
36406
นางสาวต้องตาแก้ว ประตู ม.4/1
17
0 1 2
36418
นางสาวธัญลักษณ์ สุขเกษมชัย ม.4/1
18
0 0 0
36462
นางสาวปาณิศา ดิษยบุตร ม.4/1
19
0 0 1
36464
นางสาวปิยธิดา เนาว์ศรีศร ม.4/1
20
0 0 1
36465
นางสาวปิยะธิดา พงษ์สุริยา ม.4/1
21
0 0 0
36480
นางสาวพัชรพร ชาวลี้แสน ม.4/1
22
0 1 0
36483
นางสาวพัชราภา ทองโคตร ม.4/1
23
0 0 0
36486
นางสาวพิชามญชุ์ วิศิษฏ์ปรีชา ม.4/1
24
0 0 0
36516
นางสาวยุวภา ตั้งพงษ์ ม.4/1
25
1 0 1
36535
นางสาววราภรณ์ เพ็ชรสายออ ม.4/1
26
0 0 0
36552
นางสาวศิรประภา สังกะเพศ ม.4/1
27
0 0 0
36570
นางสาวสุชาดา จันทร์หาญ ม.4/1
28
0 0 0
36597
นางสาวอรทัย ศรีตังโหมง ม.4/1
29
0 0 1
36654
นางสาวดลพร ด้วงคุ้ม ม.4/1
30
4 2 4
38490
นายวรรณชัย สุขศรีแวว ม.4/1
31
2 0 1
38504
นางสาวณัฎฐิกา อังอัจฉะริยะ ม.4/1
32
1 0 3
38507
นางสาวธัญชนก ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ ม.4/1
33
1 0 1
38511
นางสาวนันทิชา สัญยเจตน์ ม.4/1
34
0 0 4
38521
นางสาวพิมพ์นิภา ลิขิตวัฒนโสภณ ม.4/1
35
0 0 0
38522
นางสาวพิมพ์พิศา ไกรราม ม.4/1
36
1 2 0