โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 20 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูนพคุณ
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35794
นายอิสระ สระแก้ว ม.4/1
1
0 0 0
35797
นางสาวกชมน ทนงศักดิ์ ม.4/1
2
0 0 0
35803
นางสาวกมลรัตน์ พ่อยัน ม.4/1
3
0 0 0
35825
นางสาวจินตนา ก้ำสิงนอก ม.4/1
4
0 0 0
35833
นางสาวแจ่มจิรา มุลศรีสุข ม.4/1
5
0 0 0
35854
นางสาวณัฐณิชา นาคราช ม.4/1
6
0 0 0
35877
นางสาวนวรส โพธิ์ไพจิตร ม.4/1
7
0 0 0
35887
นางสาวปนัดดา สิงห์ซอม ม.4/1
8
0 0 0
35890
นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรี ม.4/1
9
0 0 0
35891
นางสาวปราณปรียา วงศ์สว่างพานิช ม.4/1
10
0 0 0
37821
นายกณวรรธน์ พลกระจาย ม.4/1
11
0 0 0
37823
นายจักรพันธ์ อักษรวลีนนท์ ม.4/1
12
0 0 0
37828
นายถิรวัฒน์ ไตรยศ ม.4/1
13
0 0 0
37836
นายพุฒิพงศ์ อภัยโส ม.4/1
14
0 0 0
37837
นายภัททากร ว่องประพิณกุล ม.4/1
15
0 0 0
37838
นายภัทรพล วณิชยกิจไฟบูลย์ ม.4/1
16
0 0 0
37847
นางสาวขวัญข้าว ชูชี ม.4/1
17
0 0 0
37865
นางสาวภัทรวดี โพธิ์แก้ว ม.4/1
18
0 0 0
37869
นางสาวรวิวรรณ สงศรี ม.4/1
19
0 0 0
37873
นางสาวศิริพิมล อินทร์จันทร์ ม.4/1
20
0 0 0