โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36657
เด็กชายกนกพล ตติยโชคสกุล ม.3/9
1
0 0 0
36665
เด็กชายกฤษณะ นีระพันธ์ ม.3/9
2
1 3 0
36680
เด็กชายจิรภัทร สมเย็น ม.3/9
3
0 1 2
36686
เด็กชายจิรายุ วันธนาวิชัย ม.3/9
4
0 0 0
36720
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยแสง ม.3/9
5
0 0 1
36727
เด็กชายธนกร ภูมิวิจิตรชัย ม.3/9
6
0 0 0
36735
เด็กชายธนพล นามิ่งขวัญ ม.3/9
7
0 0 2
36747
เด็กชายธนากรณ์ เพ่งสวัสดิ์ ม.3/9
8
0 0 2
36758
เด็กชายธีรภัทร วิริยะเกียรติไพศาล ม.3/9
9
0 0 0
36763
เด็กชายนนทนัดดา สีตลารมณ์ ม.3/9
10
0 0 0
36769
เด็กชายนัชฌากรณ์ กฤษกรภาดา ม.3/9
11
0 0 0
36772
เด็กชายบารมี พรมพิมพ์ ม.3/9
12
0 0 1
36776
เด็กชายปณิธาน ยังศิริ ม.3/9
13
0 2 0
36792
เด็กชายปุญญพันธ ปั้งเซ็น ม.3/9
14
2 0 0
36841
เด็กชายยศพนธ์ เบ็ญจธรรมรัตน์ ม.3/9
15
0 0 0
36843
เด็กชายรพีภัทร์ ดวงใจสัก ม.3/9
16
0 1 0
36849
เด็กชายรัฐภูมิ พิลา ม.3/9
17
0 1 0
36858
เด็กชายวริทธิ์ธร ทองมาก ม.3/9
18
0 0 1
36860
เด็กชายวัฒนพ สวยสมเรียม ม.3/9
19
3 7 0
36916
เด็กชายไอซ์ บุญมีฤทธิ์ ม.3/9
20
0 0 1
36970
เด็กหญิงชิดชนก อุ่มจันสา ม.3/9
21
0 0 0
36974
เด็กหญิงญาณิศา รัตนะ ม.3/9
22
0 0 0
36976
เด็กหญิงฐิติกานต์ โมบัณฑิตย์ ม.3/9
23
0 0 2
36990
เด็กหญิงณิชนันท์ บูรณะพรสถิตย์ ม.3/9
24
0 0 0
37007
เด็กหญิงธันยชนก สาถั่ว ม.3/9
25
0 0 0
37012
เด็กหญิงนวรัตน์ นนปัญญา ม.3/9
26
0 0 0
37021
เด็กหญิงนิศารัตน์ ประไพรักษ์ ม.3/9
27
0 1 1
37037
เด็กหญิงปัทชญาภรณ์ สาภิราช ม.3/9
28
0 0 0
37041
เด็กหญิงปานชนก แย้มชื่นจิต ม.3/9
29
0 0 0
37051
เด็กหญิงพชรพร แทนขำ ม.3/9
30
0 0 0
37058
เด็กหญิงพรพรรษา ธรรมชัย ม.3/9
31
0 0 0
37061
เด็กหญิงพรรศวีฬ์ เดิมสูงเนิน ม.3/9
32
0 0 0
37106
เด็กหญิงรัชฎาพร จักรนามล ม.3/9
33
0 1 0
37113
เด็กหญิงลดา บุญเสม ม.3/9
34
0 0 0
37157
เด็กหญิงสิริวิมล แสนพิลา ม.3/9
35
0 0 0
37158
เด็กหญิงสุชาดา วิณะรัตน์ ม.3/9
36
0 0 0
37184
เด็กหญิงอรัญญา ทับทอง ม.3/9
37
0 0 0
37189
เด็กหญิงอัญชิสา แก้วอาจ ม.3/9
38
0 1 2