โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูอรรถพล
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36087
เด็กชายกรวิทย์ โกศล ม.3/9
1
0 0 0
36102
เด็กชายกิตติพัฒน์ สมเจตนารมย์ ม.3/9
2
0 0 0
36128
เด็กชายชนกานต์ ราชวงค์ ม.3/9
3
0 0 0
36137
เด็กชายชัชวาล พฤทธชาคร ม.3/9
4
0 0 0
36147
เด็กชายชานน ช่องท้วม ม.3/9
5
0 0 0
36196
เด็กชายธีรชัย คาวไชยสงค์ ม.3/9
6
0 0 0
36199
เด็กชายธีรภัทร พลคาม ม.3/9
7
0 0 0
36210
เด็กชายนันทิศ จีนหนู ม.3/9
8
0 0 0
36232
เด็กชายพงศ์พัทธ์ มีลุน ม.3/9
9
0 0 0
36234
เด็กชายพงษกร ดูกขุนทด ม.3/9
10
0 0 0
36235
เด็กชายพงษ์ศกร พัชนะ ม.3/9
11
0 0 0
36245
เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่เตีย ม.3/9
12
0 0 0
36257
เด็กชายภูริภัทร แก้วพูลทรัพย์ ม.3/9
13
0 0 0
36258
เด็กชายภูริภัทร สายศร ม.3/9
14
0 0 0
36270
เด็กชายวงศกร ยิ่งทองคำ ม.3/9
15
0 0 0
36287
เด็กชายศิลา มาลีแก้ว ม.3/9
16
0 0 0
36291
เด็กชายศุภชัย เบญจม์ภัทร ม.3/9
17
0 0 0
36292
เด็กชายศุภณัฐ ใจทน ม.3/9
18
0 0 0
36323
เด็กชายอธิตพล วงษ์ประเสริฐ ม.3/9
19
0 0 0
36333
เด็กชายอภัชญา เก็บเงิน ม.3/9
20
0 0 0
36344
เด็กชายเอกยุทธ ทิพย์มะณี ม.3/9
21
0 0 0
36348
เด็กหญิงกนกพร ปริญจิตร ม.3/9
22
0 0 0
36349
เด็กหญิงกรสุดา ไพรสิทธิพงษ์ ม.3/9
23
0 0 0
36350
เด็กหญิงกวินรดา ทรัพย์สวัสดิ์กุล ม.3/9
24
0 0 0
36381
เด็กหญิงชุตินันต์ แซมโพธิ์ ม.3/9
25
0 0 0
36393
เด็กหญิงณัฐธิตา จำปาศรี ม.3/9
26
0 0 0
36408
เด็กหญิงธนพร ท้วมสมวัฒน์ ม.3/9
27
0 0 0
36414
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พัฒนะ ม.3/9
28
0 0 0
36416
เด็กหญิงธัญญาพร คำภักดี ม.3/9
29
0 0 0
36419
เด็กหญิงธัญวาทิพย์ ไชยพงศ์ ม.3/9
30
0 0 0
36426
เด็กหญิงนฐพร มากวิจิตร์ ม.3/9
31
0 0 0
36443
เด็กหญิงนุชวรา พิมพ์พวน ม.3/9
32
0 0 0
36470
เด็กหญิงปุณรดา รักษาภักดี ม.3/9
33
0 0 0
36492
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หงษ์สมดี ม.3/9
34
0 0 0
36510
เด็กหญิงมัญชรี มาทอง ม.3/9
35
0 0 0
36520
เด็กหญิงรุ่งทิวา ชัยหันขวา ม.3/9
36
0 0 0
36523
เด็กหญิงฤชุดา สมสุวรรณ ม.3/9
37
0 0 0
36549
เด็กหญิงศรุตยา อำรุงแคว้น ม.3/9
38
0 0 0
36554
เด็กหญิงศิริรัตน์ เกลื่อนเมฆ ม.3/9
39
0 0 0
36575
เด็กหญิงสุทธิดา หนูจิ๋ว ม.3/9
40
0 0 0
36585
เด็กหญิงสุภาวดี แขมคำ ม.3/9
41
0 0 0
36590
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย โต๋ววากุล ม.3/9
42
0 0 0
36591
เด็กหญิงอติภา พันธุ์เวหา ม.3/9
43
0 0 0
36592
เด็กหญิงอนัญญา พิลาดรัมย์ ม.3/9
44
0 0 0
36654
เด็กหญิงดลพร ด้วงคุ้ม ม.3/9
45
0 0 0
36656
เด็กชายกิตติพงศ์ ประจักษ์ศศิธร ม.3/9
46
0 0 0
37263
เด็กหญิงอภิสรา อาจพงษา ม.3/9
47
0 0 0