โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36126
เด็กชายฉายตะวัน ไกรจรูญ ม.3/8
1
0 4 1
36660
เด็กชายกรกฏ หนูรี ม.3/8
2
1 1 2
36671
เด็กชายกิตติศักดิ์ สังข์ยิ้มพันธุ์ ม.3/8
3
0 0 0
36688
เด็กชายจิรายุ สารสุข ม.3/8
4
0 0 1
36695
เด็กชายชยานันท์ จงวิริยะเจริญชัย ม.3/8
5
0 0 0
36706
เด็กชายฑิปกรณ์ จำรูญทัด ม.3/8
6
0 0 0
36734
เด็กชายธนพจน์ มะเมียทอง ม.3/8
7
0 0 0
36755
เด็กชายธิติศักดิ์ มหามาตร ม.3/8
8
4 0 0
36766
เด็กชายนราธิป ฉาบครบุรี ม.3/8
9
0 0 0
36779
เด็กชายประธานพร จันทร์บุญทวี ม.3/8
10
1 1 0
36785
เด็กชายปวริศ มหาจันทร์ ม.3/8
11
6 0 2
36808
เด็กชายพรหมพิชัย แสนพินิจ ม.3/8
12
0 0 0
36809
เด็กชายพรหมมินทร์ หาพันนา ม.3/8
13
0 0 1
36813
เด็กชายพัทธนันท์ จันทะพันธ์ ม.3/8
14
5 0 0
36824
เด็กชายพีรพัฒน์ หวังสม ม.3/8
15
2 2 0
36834
เด็กชายภูธันวา สุวะเสน ม.3/8
16
0 0 0
36838
เด็กชายมงคลชัย ตั้งกิจเจริญสุข ม.3/8
17
0 0 1
36842
เด็กชายรณชัย มะอาจเลิศ ม.3/8
18
1 1 1
36868
เด็กชายศมากร เอียดวิจิตร์ ม.3/8
19
0 1 1
36922
เด็กหญิงกัญญาภัค เครือแก้ว ม.3/8
20
0 0 0
36926
เด็กหญิงกานต์ธิดา ประพันธ์ศรี ม.3/8
21
0 0 0
36930
เด็กหญิงกุลภรณ์ เหลืองอร่ามวิฑูร ม.3/8
22
0 0 0
36988
เด็กหญิงณัฐนันท์ อินตาพวง ม.3/8
23
0 0 5
36999
เด็กหญิงธมนวรรณ เจริญคงสกุล ม.3/8
24
0 0 2
37087
เด็กหญิงภัทรวดี รุ่งสกุลลิขิต ม.3/8
25
0 0 1
37102
เด็กหญิงเยาวพา ส่องโสม ม.3/8
26
0 1 2
37122
เด็กหญิงวรนุช มะลีรัตน์ ม.3/8
27
1 2 1
37124
เด็กหญิงวรรณนิสา บุญโพธิ์ ม.3/8
28
0 0 1
37130
เด็กหญิงวรัญญา อุตสาหรัมย์ ม.3/8
29
2 2 0
37136
เด็กหญิงวาสินี วรรณะอยู่ ม.3/8
30
0 0 1
37144
เด็กหญิงศวรรยา จันทะ ม.3/8
31
0 0 5
37173
เด็กหญิงเสาวภา จำปาทิพย์ ม.3/8
32
0 0 2
37185
เด็กหญิงอริสา ศิริก้านตรง ม.3/8
33
0 0 0
37198
เด็กหญิงอินทิรา ม่วงขวัญ ม.3/8
34
0 0 0
37199
เด็กหญิงอิสริยา ทับทิมทอง ม.3/8
35
0 0 0
37266
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ รัตนพงศ์สิทธิ ม.3/8
36
0 0 0
37270
เด็กชายกีรติ แสงมณีธรรม ม.3/8
37
5 2 1
37272
เด็กหญิงจีรนันท์ ป๊อกหลง ม.3/8
38
0 0 0
37880
เด็กหญิงเข็มมิกา ตั้งปรัชญารักษ์ ม.3/8
39
0 0 0