โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูพีรพงษ์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36096
เด็กชายกันตภณ พันภู ม.3/8
1
0 0 0
36101
เด็กชายกิตติพงศ์ สุโขศักดื์ศิริ ม.3/8
2
0 0 0
36110
เด็กชายเกรียงไกร โบงนอก ม.3/8
3
0 0 0
36111
เด็กชายเกษมสันต์ แถลงการณ์ ม.3/8
4
0 0 0
36112
เด็กชายเขตโสภณ ประเสริฐเลิศวัฒนา ม.3/8
5
0 0 0
36127
เด็กชายชญานนท์ ตาสี ม.3/8
6
0 0 0
36151
เด็กชายชุติพนธ์ เมฆโต ม.3/8
7
0 0 0
36157
เด็กชายณัฐพงศ์ กาสา ม.3/8
8
0 0 0
36158
เด็กชายณัฐพร กาญจนรุจีรัตน์ ม.3/8
9
0 0 0
36161
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ลักษณ์ ม.3/8
10
0 0 0
36163
เด็กชายดิฐษพงศ์ แก่นสาร์ ม.3/8
11
0 0 0
36165
เด็กชายไตรณรงค์ วีรพันธุ์ชัย ม.3/8
12
0 0 0
36166
เด็กชายต้นฉัตร พริ้งอิ้ม ม.3/8
13
0 0 0
36167
เด็กชายทวินชัย วีรพันธุ์ชัย ม.3/8
14
0 0 0
36174
เด็กชายธนนท์ เมฆสุข ม.3/8
15
0 0 0
36190
เด็กชายธฤษณุ ทิมสันเทียะ ม.3/8
16
0 0 0
36227
เด็กชายปาลิน พินิจเจริญรัตน์ ม.3/8
17
0 0 0
36247
เด็กชายพุฒิพงศ์ อังสุวรรณชาติ ม.3/8
18
0 0 0
36255
เด็กชายภูริณัฐ อภิชาตเสถียร ม.3/8
19
0 0 0
36261
เด็กชายมนธน แรงจบ ม.3/8
20
0 0 0
36262
เด็กชายเมธาสิทธิ์ เกตุสุริโย ม.3/8
21
0 0 0
36265
เด็กชายรัชชานนท์ ทิศหน่อ ม.3/8
22
0 0 0
36281
เด็กชายวีระศักดิ์ - ม.3/8
23
0 0 0
36285
เด็กชายศิรวิชญ์ คงเวหน ม.3/8
24
0 0 0
36297
เด็กชายสรศักดิ์ เหล่าประไพพรรณ ม.3/8
25
0 0 0
36299
เด็กชายสหรัฐ วรรณทวี ม.3/8
26
0 0 0
36317
เด็กชายใสอองเมิง - ม.3/8
27
0 0 0
36328
เด็กชายอนุชา ศรีจันทร์ ม.3/8
28
0 0 0
36337
เด็กชายอรรถพล ใบบ้ง ม.3/8
29
0 0 0
36370
เด็กหญิงจิรนันท์ คำพินิจ ม.3/8
30
0 0 0
36396
เด็กหญิงณัฐมล ทองล้น ม.3/8
31
0 0 0
36431
เด็กหญิงนภาพร แก่นอินทร์ ม.3/8
32
0 0 0
36432
เด็กหญิงนภาพร ฉลวยศรี ม.3/8
33
0 0 0
36449
เด็กหญิงปนัดดา วงศ์กำแพงแก้ว ม.3/8
34
0 0 0
36466
เด็กหญิงปิยาภรณ์ ทองชมภู ม.3/8
35
0 0 0
36483
เด็กหญิงพัชราภา ทองโคตร ม.3/8
36
0 0 0
36496
เด็กหญิงเพ็ญแข รสโสดา ม.3/8
37
0 0 0
36497
เด็กหญิงแพรวา พิทยรุ่งโรจน์ ม.3/8
38
0 0 0
36503
เด็กหญิงภัทรวดี มหาราช ม.3/8
39
0 0 0
36513
เด็กหญิงเมธาวี ศรีสุวรรณ์ ม.3/8
40
0 0 0
36525
เด็กหญิงลักษกา หงษ์ทอง ม.3/8
41
0 0 0
36544
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ แก้วระหัน ม.3/8
42
0 0 0
36582
เด็กหญิงสุภาพร เง่าประวัติ ม.3/8
43
0 0 0
36594
เด็กหญิงอภิฤดี งามถิ่น ม.3/8
44
0 0 0
36597
เด็กหญิงอรทัย ศรีตังโหมง ม.3/8
45
0 0 0
36601
เด็กหญิงอริสา ทองปัญญา ม.3/8
46
0 0 0
36652
เด็กชายกิตติกวิน มะปะเข ม.3/8
47
0 0 0
37267
เด็กหญิงธิดาพร ไทรชมพู ม.3/8
48
0 0 0
37269
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ภูมิชะนะจิตร ม.3/8
49
0 0 0