โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36676
เด็กชายจตุพร ไกลมะณี ม.3/7
1
0 0 0
36679
เด็กชายจิตรภัทร จันทร์จ้า ม.3/7
2
2 2 12
36681
เด็กชายจิรภัทร์ ยาทะเล ม.3/7
3
0 0 0
36697
เด็กชายชววัฒน์ แซ่ตั้ง ม.3/7
4
0 0 0
36699
เด็กชายชัยพฤกษ์ นภาลัย ม.3/7
5
4 2 0
36713
เด็กชายณัฐนนท์ เกรียมมะเริง ม.3/7
6
2 1 1
36802
เด็กชายพงศ์ทรัพย์ ยวงจันทร์ ม.3/7
7
0 0 3
36803
เด็กชายพงศ์พิศาล นาคบุตร ม.3/7
8
0 0 2
36807
เด็กชายพรรคพล อยู่วุฒิกร ม.3/7
9
1 0 1
36845
เด็กชายรวิพล ภิรมย์พงษ์ ม.3/7
10
9 2 5
36879
เด็กชายศุภณัฐ เสงี่ยมครัว ม.3/7
11
2 2 0
36894
เด็กชายเสาวภาคย์ ประเสริฐสังข์ ม.3/7
12
3 0 0
36898
เด็กชายอนันดา ศรีบุตร ม.3/7
13
3 0 2
36899
เด็กชายอนันต์สิทธิ์ ภูเขียว ม.3/7
14
6 1 0
36903
เด็กชายอรชน พิมราช ม.3/7
15
0 0 5
36928
เด็กหญิงการะเกด ไกยแจ่ม ม.3/7
16
1 2 8
36972
เด็กหญิงญาณาทิพ ไตรพรชัยกิจ ม.3/7
17
0 0 2
36981
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เมืองทองอ่อน ม.3/7
18
6 0 2
36997
เด็กหญิงธนัญญา คำถาวร ม.3/7
19
0 2 0
37000
เด็กหญิงธวัลพร ศรีทอง ม.3/7
20
0 0 1
37011
เด็กหญิงนพณัฐ ชฎาวิภู ม.3/7
21
0 0 1
37022
เด็กหญิงนิสาชล แซ่อึ้ง ม.3/7
22
0 0 1
37043
เด็กหญิงปานระวี แสงสังข์ ม.3/7
23
1 0 6
37047
เด็กหญิงปิยาภรณ์ สัจจวงศ์ ม.3/7
24
4 2 6
37057
เด็กหญิงพรนัชชา วัฒนเศรษฐ ม.3/7
25
0 0 1
37073
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่นไสว ม.3/7
26
0 1 1
37082
เด็กหญิงภคนันท์ ไชบัง ม.3/7
27
1 0 5
37083
เด็กหญิงภคพร ทองอนันต์ ม.3/7
28
0 0 3
37088
เด็กหญิงภัทราภรณ์ รัตนพลแสน ม.3/7
29
0 0 1
37092
เด็กหญิงภัสราพร สุขบรรเทิง ม.3/7
30
0 0 1
37138
เด็กหญิงวิภาพร ไพอุปลี ม.3/7
31
2 2 2
37147
เด็กหญิงศิรินาถ หาหลัก ม.3/7
32
0 0 1
37150
เด็กหญิงศุภิสรา ศรีเมือง ม.3/7
33
0 0 1
37164
เด็กหญิงสุพรรณษา บุญเชิด ม.3/7
34
3 2 3
37170
เด็กหญิงสุรีย์พร เชื้อคำอ่อน ม.3/7
35
0 0 1
37176
เด็กหญิงอตินุช มูลเซอร์ ม.3/7
36
0 1 0
37268
เด็กหญิงพัชราพร เขตรกลาง ม.3/7
37
1 0 6
37271
เด็กชายณัฐพนธ์ แซ่ปึง ม.3/7
38
13 2 1
37883
เด็กชายธนพงษ์ เย็นฉ่ำ ม.3/7
39
8 2 0