โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูสาวิณี
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36113
เด็กชายเขตโสภณ สิงห์สมบูรณ์ ม.3/7
1
0 0 0
36121
เด็กชายจิรพงศ์ แซ่ลี้ ม.3/7
2
0 0 0
36125
เด็กชายฉัตรดนัย เค้าแก้ว ม.3/7
3
0 0 0
36135
เด็กชายชวกรณ์ แก่นสาร ม.3/7
4
0 0 0
36141
เด็กชายชัยราช เวียงนนท์ ม.3/7
5
0 0 0
36143
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ลี้ ม.3/7
6
0 0 0
36146
เด็กชายชัยโรจน์ ภักดีโชติ ม.3/7
7
0 0 0
36179
เด็กชายธนภูมิ เหมือนเอี่ยม ม.3/7
8
0 0 0
36184
เด็กชายธนาธิป กิจโรจน์พัฒนา ม.3/7
9
0 0 0
36203
เด็กชายนนท์ปวิช สุระพิมลศาล ม.3/7
10
0 0 0
36209
เด็กชายนวัชศรณ์ เงินนำโชค ม.3/7
11
0 0 0
36216
เด็กชายปฏิภาณ สุวรรณวงษ์ ม.3/7
12
0 0 0
36221
เด็กชายปรเมศ จินดาน้อย ม.3/7
13
0 0 0
36223
เด็กชายปวริศร์ โฉมสันเทียะ ม.3/7
14
0 0 0
36237
เด็กชายพลวัต ลัดลงเมือง ม.3/7
15
0 0 0
36240
เด็กชายพัชรพล เปรียบนาน ม.3/7
16
0 0 0
36268
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สวนสังข์ ม.3/7
17
0 0 0
36279
เด็กชายวีรกิตติ์ ท่าหาญ ม.3/7
18
0 0 0
36283
เด็กชายวุฒิภัทร เจียมเจริญ ม.3/7
19
0 0 0
36286
เด็กชายศิลปชัย เสือเพ็ชร์ ม.3/7
20
0 0 0
36306
เด็กชายสุพัฒชา ใสสอาด ม.3/7
21
0 0 0
36307
เด็กชายสุพิเชษฐ์ พุฒบัวทอง ม.3/7
22
0 0 0
36311
เด็กชายสุรวุฒิ บวรเสถียรโชติ ม.3/7
23
0 0 0
36314
เด็กชายสุวิจักขณ์ น้อยสุขยิ่ง ม.3/7
24
0 0 0
36318
เด็กชายหาญชัย วิชาชัย ม.3/7
25
0 0 0
36329
เด็กชายอนุภัทร เปลี่ยนสมัย ม.3/7
26
0 0 0
36332
เด็กชายอโนทัย กาภูคำ ม.3/7
27
0 0 0
36338
เด็กชายอรุชา ปัตทะมะ ม.3/7
28
0 0 0
36342
เด็กชายอิทธิกร ฤทธิ์ขันธ์ ม.3/7
29
0 0 0
36354
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เปียนขุนทด ม.3/7
30
0 0 0
36372
เด็กหญิงฉนิตา ชัยสุข ม.3/7
31
0 0 0
36376
เด็กหญิงชนิดาภา สารผล ม.3/7
32
0 0 0
36388
เด็กหญิงณภัษษญา นาคมาโนช ม.3/7
33
0 0 0
36415
เด็กหญิงธัญญกานต์ คำเบ้า ม.3/7
34
0 0 0
36437
เด็กหญิงนาตาชา กลั่นศรี ม.3/7
35
0 0 0
36447
เด็กหญิงบุณณดา จันทร์มี ม.3/7
36
0 0 0
36454
เด็กหญิงประวีณา อุทธา ม.3/7
37
0 0 0
36464
เด็กหญิงปิยธิดา เนาว์ศรีศร ม.3/7
38
0 0 0
36475
เด็กหญิงพรรพษา สมใจ ม.3/7
39
0 0 0
36490
เด็กหญิงพิมพ์ฐดา ศิริอริยวรกุล ม.3/7
40
0 0 0
36500
เด็กหญิงภัชราพา ตั้งสุโชติรัตนกุล ม.3/7
41
0 0 0
36512
เด็กหญิงเมธาพร ใบกุหลาบ ม.3/7
42
0 0 0
36516
เด็กหญิงยุวภา ตั้งพงษ์ ม.3/7
43
0 0 0
36529
เด็กหญิงวรพา ทัศนา ม.3/7
44
0 0 0
36540
เด็กหญิงวันวิสา สว่างภพ ม.3/7
45
0 0 0
36547
เด็กหญิงศรัณพร เมฆรัตน์ ม.3/7
46
0 0 0
36561
เด็กหญิงสรวีย์ พูลสวัสดิ์ ม.3/7
47
0 0 0
36593
เด็กหญิงอนุธิดา ปานอ่อน ม.3/7
48
0 0 0
37879
เด็กชายเจษฏา ภูมิภาค ม.3/7
49
0 0 0