โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36659
เด็กชายกมลพัฒน์ นิยมสวัสดิ์ ม.3/6
1
0 2 0
36666
เด็กชายกันตพัฒน์ เลิศวจนวัฒน์ ม.3/6
2
0 0 1
36687
เด็กชายจิรายุ สมฤทธิ์ ม.3/6
3
0 0 1
36696
เด็กชายชลธาร สุขศรี ม.3/6
4
0 0 0
36700
เด็กชายชาญวุฒิ งามยิ่ง ม.3/6
5
0 0 11
36707
เด็กชายณฐกร ปทีปพลีผล ม.3/6
6
0 0 0
36712
เด็กชายณัฐนนท์ กล่อมสุนทร ม.3/6
7
1 2 6
36718
เด็กชายณัฐวุฒิ ประจิตร ม.3/6
8
0 0 6
36759
เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์นวล ม.3/6
9
0 0 0
36774
เด็กชายปฏิวัติ แซ่หลี่ ม.3/6
10
3 0 1
36778
เด็กชายปรมินทร์ ภาลี ม.3/6
11
6 0 1
36811
เด็กชายพศวินท์ วัฒนมะโน ม.3/6
12
0 0 0
36812
เด็กชายพศวีร์ วัฒนมะโน ม.3/6
13
0 0 0
36818
เด็กชายพิรุณฤทธิ์ ซิมประเสริฐ ม.3/6
14
1 1 6
36830
เด็กชายภากร เต็งประเสริฐ ม.3/6
15
0 0 0
36863
เด็กชายวีรภัทร ก้อนทอง ม.3/6
16
0 0 2
36886
เด็กชายสหรัฐ อินทร์ชีลอง ม.3/6
17
3 1 2
36911
เด็กชายอิทธิพล นวลสนิท ม.3/6
18
2 0 0
36913
เด็กชายอินทัช เถรพันธุ์ ม.3/6
19
0 0 0
36936
เด็กหญิงขวัญข้าว ถินมานัด ม.3/6
20
0 0 0
36938
เด็กหญิงจรรยพร ยศบรรดาศักดิ์ ม.3/6
21
0 0 0
36944
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีปานรอด ม.3/6
22
0 0 0
36959
เด็กหญิงชนกนันท์ สาระทรัพย์ ม.3/6
23
2 0 0
36979
เด็กหญิงณฤดี วงศ์สูงเนิน ม.3/6
24
2 0 1
37005
เด็กหญิงธัญพิชชา ศานติ์สุทธิกุล ม.3/6
25
2 2 2
37026
เด็กหญิงบุณยาพร สมบูรณ์ ม.3/6
26
0 1 1
37062
เด็กหญิงพรรษา ฤทธิรณสกุล ม.3/6
27
0 0 2
37094
เด็กหญิงมนทิตา วงละคร ม.3/6
28
0 0 0
37116
เด็กหญิงลักษณารีย์ กิจชม ม.3/6
29
0 0 0
37117
เด็กหญิงวงเดือน ตรีวิสูตร ม.3/6
30
0 0 0
37121
เด็กหญิงวนิดา วงษ์จำปา ม.3/6
31
0 0 0
37126
เด็กหญิงวรัญญา พุ่มพันธ์ ม.3/6
32
0 0 0
37128
เด็กหญิงวรัญญา สนิทพจน์ ม.3/6
33
0 0 0
37134
เด็กหญิงวริษา สุขเกษม ม.3/6
34
0 0 1
37159
เด็กหญิงสุชานาถ แซ่เตีย ม.3/6
35
0 0 1
37163
เด็กหญิงสุนิสา แสนชมภู ม.3/6
36
0 0 1
37884
เด็กชายทองอาบ ฤทธิ์เดช ม.3/6
37
1 1 1