โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูพิรุณทิพย์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36093
เด็กชายกฤษดา พิศณุ ม.3/6
1
0 0 0
36103
เด็กชายกิตติพัทธ์ เกียรติศิริอนันต์ ม.3/6
2
0 0 0
36106
เด็กชายกิติชัย จาง ม.3/6
3
0 0 0
36107
เด็กชายกีรติ สรรพาภูสกุล ม.3/6
4
0 0 0
36124
เด็กชายจิระพัฒน์ ทองเหลือ ม.3/6
5
0 0 0
36136
เด็กชายชวินทร์วุฒิ บุรีธนพิพัฒน์ ม.3/6
6
0 0 0
36150
เด็กชายชิษณุพงษ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ม.3/6
7
0 0 0
36202
เด็กชายธนธัส การุณรัตนกุล ม.3/6
8
0 0 0
36204
เด็กชายนพชัย แซ่ห่าน ม.3/6
9
0 0 0
36208
เด็กชายนรินทร์ วิริยานุวัฒน์กุล ม.3/6
10
0 0 0
36264
เด็กชายระพีพัฒน์ บุญทูล ม.3/6
11
0 0 0
36271
เด็กชายวรายุทธ์ ศรีสันต์ ม.3/6
12
0 0 0
36272
เด็กชายวรินทร รอดขวัญ ม.3/6
13
0 0 0
36294
เด็กชายสมพงษ์ สำลีอ่อน ม.3/6
14
0 0 0
36296
เด็กชายสรยุทธ์ สะเดา ม.3/6
15
0 0 0
36302
เด็กชายสิรวิชญ์ คิมหะจันทร์ ม.3/6
16
0 0 0
36303
เด็กชายสิรวิชญ์ จันทะนะ ม.3/6
17
0 0 0
36304
เด็กชายสิริโชติ ดูเบ ม.3/6
18
0 0 0
36308
เด็กชายสุภกร เสือคง ม.3/6
19
0 0 0
36324
เด็กชายอนันต์ยศ คืนดี ม.3/6
20
0 0 0
36326
เด็กชายอนิวรรต เพชรสิลา ม.3/6
21
0 0 0
36335
เด็กชายอภิวุฒิ ผ่านคำ ม.3/6
22
0 0 0
36336
เด็กชายอภิสิทธิ์ เพ็งแสวง ม.3/6
23
0 0 0
36341
เด็กชายอำพล แก้วภักดี ม.3/6
24
0 0 0
36345
เด็กชายเอกรินทร์ วีรพันธุ์ชัย ม.3/6
25
0 0 0
36355
เด็กหญิงกัญญ์วรา ติยะศรี ม.3/6
26
0 0 0
36360
เด็กหญิงกิตติยา เชิดชู ม.3/6
27
0 0 0
36397
เด็กหญิงณัฐรินีย์ อินทร์คำ ม.3/6
28
0 0 0
36404
เด็กหญิงดลพรรณ ชุมศรี ม.3/6
29
0 0 0
36417
เด็กหญิงธัญฤดีนันท์ สมดี ม.3/6
30
0 0 0
36422
เด็กหญิงธาริณี รินสาร ม.3/6
31
0 0 0
36427
เด็กหญิงนพมาศ คุณสาร ม.3/6
32
0 0 0
36452
เด็กหญิงปภาวรินท์ ทองบุญมา ม.3/6
33
0 0 0
36478
เด็กหญิงพรไพลิน นายนนท์ ม.3/6
34
0 0 0
36501
เด็กหญิงภัทรนันท์ สาริบุตร ม.3/6
35
0 0 0
36504
เด็กหญิงภัสสร ใสส่อง ม.3/6
36
0 0 0
36509
เด็กหญิงมนัสนันท์ สิริบุญญาภรณ์ ม.3/6
37
0 0 0
36517
เด็กหญิงรวีภัทร์ ธนะสัมพันธ์ ม.3/6
38
0 0 0
36521
เด็กหญิงรุ่งทิวา พุทธนิมิตร ม.3/6
39
0 0 0
36522
เด็กหญิงรุ่งนภา ไกรษร ม.3/6
40
0 0 0
36530
เด็กหญิงวรรณพร โสดากุล ม.3/6
41
0 0 0
36550
เด็กหญิงศศิวรรณ แจ่มจำรัส ม.3/6
42
0 0 0
36553
เด็กหญิงศิรินทิพย์ นาทอง ม.3/6
43
0 0 0
36565
เด็กหญิงสลิลลาวัลย์ สาราภรณ์ ม.3/6
44
0 0 0
36568
เด็กหญิงสิริธร หัสเถื่อน ม.3/6
45
0 0 0
36569
เด็กหญิงสิริรัตน์ พักภัย ม.3/6
46
0 0 0
36574
เด็กหญิงสุทธิดา บุญโยดม ม.3/6
47
0 0 0
36589
เด็กหญิงโสภิษฐกาญจน์ วิชญาศิริ ม.3/6
48
0 0 0