โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36661
เด็กชายกรณัฐ นาคแย้ม ม.3/5
1
0 0 0
36683
เด็กชายจิรวิทย์ โคณบาล ม.3/5
2
0 0 0
36715
เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมเกตุ ม.3/5
3
0 0 3
36730
เด็กชายธนกฤต หม่งไม้ขุย ม.3/5
4
0 0 0
36745
เด็กชายธนากร สว่างวงษ์ไว ม.3/5
5
0 0 0
36754
เด็กชายธวัชชัย แซ่ตั้ง ม.3/5
6
0 0 0
36781
เด็กชายปริพล สุจิตร ม.3/5
7
1 1 21
36783
เด็กชายปรเมศร์ ไชยพัฒนศิลป์ ม.3/5
8
0 0 3
36801
เด็กชายพงศภัค แสนทวีสุข ม.3/5
9
0 0 0
36817
เด็กชายพิริยะคุณ กุลศรีประเสริฐ ม.3/5
10
0 0 0
36820
เด็กชายพีรพงษ์ พิมพ์โพธิ์ ม.3/5
11
0 0 3
36822
เด็กชายพีรพล แซ่อู ม.3/5
12
1 0 2
36846
เด็กชายรัชชานนท์ ประจักษ์ศศิธร ม.3/5
13
1 0 0
36848
เด็กชายรัฐภูมิ กดคำ ม.3/5
14
0 0 0
36866
เด็กชายวุฒิพงษ์ ทองเชื้อ ม.3/5
15
0 0 1
36872
เด็กชายศิรภัทร รัชตวรพันธ์ ม.3/5
16
0 0 0
36876
เด็กชายศิริศักดิ์ พิกุลทอง ม.3/5
17
0 0 1
36884
เด็กชายสกลภัทร กฤษกรกุลปรียา ม.3/5
18
0 0 0
36891
เด็กชายศักดิโชติ มันญานนท์ ม.3/5
19
0 0 0
36895
เด็กชายหมาก นิยมทรัพย์ ม.3/5
20
0 0 0
36900
เด็กชายอนุชิต สิทธิ์เจริญสุข ม.3/5
21
0 0 4
36901
เด็กชายอนุวัฒน์ เสือพยัคฆ์ ม.3/5
22
0 4 3
36920
เด็กหญิงกวิสรา งามสม ม.3/5
23
3 0 0
36952
เด็กหญิงจิรารัตน์ สังข์โสม ม.3/5
24
0 0 1
36955
เด็กหญิงจุรีพร สังข์ฤทธิ์ ม.3/5
25
3 5 1
37003
เด็กหญิงธัญชนก ภู่สาย ม.3/5
26
0 0 0
37013
เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสวัสดิ์ ม.3/5
27
0 0 0
37014
เด็กหญิงนาฏศิลป์ นาคศิลป์ ม.3/5
28
0 0 1
37054
เด็กหญิงพรชิตา พรมโชติ ม.3/5
29
0 0 0
37056
เด็กหญิงพรทิวา พัฒนาเจริญสุข ม.3/5
30
1 1 0
37069
เด็กหญิงพิงค์ลานนา รั้วสำราญ ม.3/5
31
0 0 0
37100
เด็กหญิงมิ่งกมล เกิดกาญจน์ ม.3/5
32
0 0 0
37107
เด็กหญิงรัตติกาล งามถิ่น ม.3/5
33
0 0 0
37108
เด็กหญิงรัตนากร บ่อเพชร ม.3/5
34
2 2 1
37109
เด็กหญิงรินรดา อาจเอี่ยม ม.3/5
35
0 0 0
37111
เด็กหญิงรุ่งวิชญาดา ศรีเจริญ ม.3/5
36
0 0 2
37114
เด็กหญิงลลนา วิเชียรฉาย ม.3/5
37
0 0 2
37149
เด็กหญิงศุภิสรา ธีรเนตร ม.3/5
38
1 0 0
37179
เด็กหญิงอนุธิดา ทองกิตติ ม.3/5
39
0 1 0
37186
เด็กหญิงอรไพลิณ จงพีรเดชานนท์ ม.3/5
40
7 1 4