โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูธัญญพร
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36088
เด็กชายกฤตภาส แซ่เตียว ม.3/5
1
0 0 0
36089
เด็กชายกฤตวัฏ พันธ์ทุมสาร ม.3/5
2
0 0 0
36095
เด็กชายกวิน กล่อมเกษม ม.3/5
3
0 0 0
36116
เด็กชายคมคณิต จันทร์เกษร ม.3/5
4
0 0 0
36129
เด็กชายชนะพงศ์ ตุ้ยคำ ม.3/5
5
0 0 0
36130
เด็กชายชนะพล เชื้อหงษ์ ม.3/5
6
0 0 0
36140
เด็กชายชัยมงคล สุขเสริม ม.3/5
7
0 0 0
36148
เด็กชายชานนท์ ชวาลวงศ์ธวัช ม.3/5
8
0 0 0
36155
เด็กชายณัฐกานต์ สามสงวน ม.3/5
9
0 0 0
36160
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลเหลา ม.3/5
10
0 0 0
36162
เด็กชายดวงกมล แก้วศรี ม.3/5
11
0 0 0
36193
เด็กชายธิติวุฒิ ฉิมขันธ์ ม.3/5
12
0 0 0
36206
เด็กชายนภจร พิคะวัธนะ ม.3/5
13
0 0 0
36217
เด็กชายปรมพล เทียวประสงค์ ม.3/5
14
0 0 0
36239
เด็กชายพศุตม์ กิตติวรรณารักษ์ ม.3/5
15
0 0 0
36244
เด็กชายพิริยะพงศ์ เอี่ยมสถิตพงศ์ ม.3/5
16
0 0 0
36256
เด็กชายภูรินท์ วัฒนสถิตย์ ม.3/5
17
0 0 0
36259
เด็กชายภูวรินทร์ เพ็ชรคง ม.3/5
18
0 0 0
36260
เด็กชายโภคิน นามศักดิ์ ม.3/5
19
0 0 0
36269
เด็กชายรัตนะ หลีไวชัย ม.3/5
20
0 0 0
36273
เด็กชายวสุพล จันทร์แสง ม.3/5
21
0 0 0
36290
เด็กชายศุภกิตติ์ จันหล้า ม.3/5
22
0 0 0
36295
เด็กชายสรยุทธ์ ปริญญาประเสริฐ ม.3/5
23
0 0 0
36309
เด็กชายสุภิเดช สุขประเสริฐ ม.3/5
24
0 0 0
36331
เด็กชายอนุวัฒน์ เกลื่อนกลางดอน ม.3/5
25
0 0 0
36347
เด็กหญิงกนกพร โนนหนองคู ม.3/5
26
0 0 0
36384
เด็กหญิงญาณิศา แจ่มดวง ม.3/5
27
0 0 0
36390
เด็กหญิงณัฐชา เพี้ยพรมมา ม.3/5
28
0 0 0
36399
เด็กหญิงณัฐวศา ชาญศิริไพบูลย์ ม.3/5
29
0 0 0
36411
เด็กหญิงธนัญญา ดาบจันทร์ ม.3/5
30
0 0 0
36428
เด็กหญิงนพรดา วัฒนะ ม.3/5
31
0 0 0
36444
เด็กหญิงเนตรหทัยชนก แก้วเจริญวงค์ ม.3/5
32
0 0 0
36451
เด็กหญิงปนิตา มะปราง ม.3/5
33
0 0 0
36467
เด็กหญิงปิยาวรรณ เร่งพิมาย ม.3/5
34
0 0 0
36479
เด็กหญิงพศิกา แซ่ตั้ง ม.3/5
35
0 0 0
36481
เด็กหญิงพัชรา รื่นเริง ม.3/5
36
0 0 0
36495
เด็กหญิงพีร์ณภัทร แสนโสภา ม.3/5
37
0 0 0
36534
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญทา ม.3/5
38
0 0 0
36546
เด็กหญิงวีรยา อินทร์ตา ม.3/5
39
0 0 0
36556
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ขอบชิต ม.3/5
40
0 0 0
36560
เด็กหญิงสมิตา โพธิ์สาขา ม.3/5
41
0 0 0
36562
เด็กหญิงสรัญญา พรหมทำ ม.3/5
42
0 0 0
36566
เด็กหญิงสาริศา โทนมณี ม.3/5
43
0 0 0
36577
เด็กหญิงสุธิมา เครือสิงห์ ม.3/5
44
0 0 0
36587
เด็กหญิงสุมินตรา ส่วนเสน่ห์ ม.3/5
45
0 0 0
36602
เด็กหญิงอัฉรา คนขยัน ม.3/5
46
0 0 0
36655
เด็กชายธนกฤต พรหมศิริสมบัติ ม.3/5
47
0 0 0