โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36670
เด็กชายกิตติวินท์ บุญธาวิน ม.3/4
1
0 0 0
36674
เด็กชายก้องภพ รุ่งสิทธิธรรม ม.3/4
2
0 0 1
36675
เด็กชายคมกฤษณ์ ลอยฟ้า ม.3/4
3
1 7 8
36692
เด็กชายชนาวัฒน์ เกตุศิริ ม.3/4
4
0 0 2
36694
เด็กชายชยานนท์ แซ่เอี้ย ม.3/4
5
3 0 1
36698
เด็กชายชนะชัย สุขสุทธิ์ ม.3/4
6
0 0 0
36708
เด็กชายณฐกร เรืองศรี ม.3/4
7
2 0 1
36719
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาหนองแคน ม.3/4
8
1 0 1
36740
เด็กชายธนัทธรณ์ ดอกพุฒ ม.3/4
9
0 0 1
36744
เด็กชายธนากร ศรีทับทิม ม.3/4
10
1 0 14
36749
เด็กชายธนโชติ ชำนิพงษ์ ม.3/4
11
0 0 1
36750
เด็กชายธนโชติ วงศ์ธนเรืองเดช ม.3/4
12
0 0 0
36770
เด็กชายนันท์นภัส จันทรารัชชานนท์ ม.3/4
13
0 0 0
36787
เด็กชายปัญญพัฒน์ วัฒนาพานิชกร ม.3/4
14
3 1 2
36789
เด็กชายปิยะกร ตันสกุล ม.3/4
15
1 0 0
36800
เด็กชายพงศธร บุญโก่ง ม.3/4
16
5 2 0
36832
เด็กชายภาสกร ทรายขาว ม.3/4
17
10 10 0
36869
เด็กชายศรายุธ เสียงล้ำเลิศ ม.3/4
18
4 6 7
36897
เด็กชายอชิตพล เมฆสุวรรณ ม.3/4
19
4 4 2
36904
เด็กชายอรรถพล ศรีสวัสดิ์ ม.3/4
20
0 0 0
36907
เด็กชายอัครพล แรมจะบก ม.3/4
21
3 2 2
36932
เด็กหญิงเกศณี ศรีแสง ม.3/4
22
0 0 0
36935
เด็กหญิงแก้วตา แสนสุข ม.3/4
23
0 0 0
36947
เด็กหญิงจิราทร เครือขวัญ ม.3/4
24
2 0 1
36958
เด็กหญิงชฎารัตน์ สุนทรแต ม.3/4
25
1 1 2
36968
เด็กหญิงชาลินี อำไพบูลย์ ม.3/4
26
0 0 2
37009
เด็กหญิงธิษตยา เจริญสุข ม.3/4
27
0 0 0
37015
เด็กหญิงนิชนันท์ บุญถิน ม.3/4
28
2 5 0
37024
เด็กหญิงเนตรชนก โรจนทรัพย์กุล ม.3/4
29
0 0 0
37035
เด็กหญิงปวรา สุรเสน ม.3/4
30
0 0 0
37046
เด็กหญิงปิยธิดา บัวติ๊บ ม.3/4
31
0 0 0
37067
เด็กหญิงพัชรินทร์ เทพเสงี่ยม ม.3/4
32
2 1 0
37071
เด็กหญิงพิชามณชุ์ คูณมี ม.3/4
33
0 0 2
37131
เด็กหญิงวรินดา นุชคำแหง ม.3/4
34
0 1 0
37151
เด็กหญิงศุภิสรา หวังปุษยวิสุทธิ์ ม.3/4
35
1 0 0
37156
เด็กหญิงสิริยากร วิมาดา ม.3/4
36
0 0 1
37188
เด็กหญิงอสิรญา สุเมธี ม.3/4
37
0 0 0
37190
เด็กหญิงอัญชิสา ภักดี ม.3/4
38
1 1 0
37196
เด็กหญิงอินกมล ขาวฉลาด ม.3/4
39
0 0 0