โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูอรอนงค์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36098
เด็กชายกำเนิดทรัพย์ ไชยสง่าศิลป์ ม.3/4
1
0 0 0
36104
เด็กชายกิตติศักดิ์ หนูตา ม.3/4
2
0 0 0
36122
เด็กชายจิรวัฒน์ พันธุ์ยา ม.3/4
3
0 0 0
36145
เด็กชายชัยวิวัฒน์ เอี่ยมประโคน ม.3/4
4
0 0 0
36164
เด็กชายดุลภากร บุญมี ม.3/4
5
0 0 0
36168
เด็กชายทัศนชัย ฉิมกลาง ม.3/4
6
0 0 0
36169
เด็กชายธณกร อยู่มั่นธรรมา ม.3/4
7
0 0 0
36186
เด็กชายธนิสร เปลไสล ม.3/4
8
0 0 0
36200
เด็กชายธีรภัทร หาญสูงเนิน ม.3/4
9
0 0 0
36214
เด็กชายปฏิพล เต็มเปา ม.3/4
10
0 0 0
36220
เด็กชายปรินทร์ เกษสุวรรณ ม.3/4
11
0 0 0
36225
เด็กชายปองพล มาทะวงศ์ ม.3/4
12
0 0 0
36233
เด็กชายพงศ์ภวัฒน์ อักษรนิติ ม.3/4
13
0 0 0
36238
เด็กชายพลัฏฐ์ กุลวัฒน์สีหเดช ม.3/4
14
0 0 0
36241
เด็กชายพันกร ปลูกจิตร ม.3/4
15
0 0 0
36249
เด็กชายภวันศักย์ ศิลป์วิเศษสรรค์ ม.3/4
16
0 0 0
36266
เด็กชายรัชต เจริญศรี ม.3/4
17
0 0 0
36278
เด็กชายวิวิธชัย แสงทอง ม.3/4
18
0 0 0
36280
เด็กชายวีระวุฒิ พรมงาม ม.3/4
19
0 0 0
36300
เด็กชายสิทธิพงษ์ เสียงล้ำเลิศ ม.3/4
20
0 0 0
36327
เด็กชายอนุชา นาคสมบูรณ์ ม.3/4
21
0 0 0
36334
เด็กชายอภิรักษ์ บรรทร ม.3/4
22
0 0 0
36369
เด็กหญิงจินตวี กำแก้ว ม.3/4
23
0 0 0
36371
เด็กหญิงจิฬาภรณ์ ชิณศรี ม.3/4
24
0 0 0
36377
เด็กหญิงชลธิชา ชมเชย ม.3/4
25
0 0 0
36380
เด็กหญิงชิตาภา บริบูรณ์สมบัติ ม.3/4
26
0 0 0
36387
เด็กหญิงฐานิตา ชื่นสกุล ม.3/4
27
0 0 0
36389
เด็กหญิงณัชชา ทรัพย์สอาด ม.3/4
28
0 0 0
36400
เด็กหญิงณัฐสรณ์ ไชยชนะ ม.3/4
29
0 0 0
36403
เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญเคน ม.3/4
30
0 0 0
36424
เด็กหญิงธีรนาฏ ปุ่นสำเริง ม.3/4
31
0 0 0
36429
เด็กหญิงนภัสสร ระหาญนอก ม.3/4
32
0 0 0
36430
เด็กหญิงนภัสสร เอี่ยมสมบัติ ม.3/4
33
0 0 0
36455
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ จันทะมนฑล ม.3/4
34
0 0 0
36457
เด็กหญิงปริณาย์ ชนะพาล ม.3/4
35
0 0 0
36460
เด็กหญิงปัญญวรรณ เอมภพ ม.3/4
36
0 0 0
36471
เด็กหญิงผกามาศ แซ่เฮง ม.3/4
37
0 0 0
36472
เด็กหญิงพรชนก วินทะไชย ม.3/4
38
0 0 0
36482
เด็กหญิงพัชราภา ต่างสันเทียะ ม.3/4
39
0 0 0
36493
เด็กหญิงพิมลพรรณ อรุณถิน ม.3/4
40
0 0 0
36498
เด็กหญิงฟ้าประทานพร ปทีปพลีผล ม.3/4
41
0 0 0
36507
เด็กหญิงภาสิริ แสงศรี ม.3/4
42
0 0 0
36519
เด็กหญิงรุจิรา วังสันต์ ม.3/4
43
0 0 0
36526
เด็กหญิงลักษณ์นารา ถนอมพงษ์ ม.3/4
44
0 0 0
36539
เด็กหญิงวันวิสา กิตติลาภ ม.3/4
45
0 0 0
36583
เด็กหญิงสุภาพร เปี่ยมผล ม.3/4
46
0 0 0
36596
เด็กหญิงอรชร แสวงบุญ ม.3/4
47
0 0 0
36603
เด็กหญิงอัญชลี เกตุมาตร ม.3/4
48
0 0 0