โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36710
เด็กชายณพชดล ขาวมะลิ ม.3/3
1
0 0 2
36731
เด็กชายธนดล ตะนากรณ์ ม.3/3
2
1 1 0
36738
เด็กชายธนวินท์ บาลี ม.3/3
3
0 0 0
36760
เด็กชายธีรศักดิ์ เจิ้ง ม.3/3
4
0 0 4
36773
เด็กชายเบญจพล ไปดง ม.3/3
5
0 0 0
36796
เด็กชายป้องสิบเอ็ด หนูแดง ม.3/3
6
0 0 0
36835
เด็กชายภูธเนศ ปักการะนัง ม.3/3
7
0 0 0
36850
เด็กชายรัฐภูมิ มะลิเพชรา ม.3/3
8
0 1 1
36889
เด็กชายสิทธิชัย วรรณสุทธิ์ ม.3/3
9
0 0 1
36892
เด็กชายสุรพัศ นพรุจวรากร ม.3/3
10
0 0 0
36915
เด็กชายอุชุกร จรัสวัฒน์ ม.3/3
11
1 0 1
36939
เด็กหญิงจันทร์จิรา เรืองรัมย์ ม.3/3
12
0 0 2
36940
เด็กหญิงจามจุรี วังมะนาว ม.3/3
13
13 0 1
36941
เด็กหญิงจารวี พันธะมา ม.3/3
14
0 0 0
36960
เด็กหญิงชนัฐกานต์ พรมโสภา ม.3/3
15
0 0 2
36964
เด็กหญิงชลทรัพย์ วขิรพันธุ์ ม.3/3
16
5 1 1
36983
เด็กหญิงณัฐกานต์ จั่นชาวนา ม.3/3
17
0 0 0
36987
เด็กหญิงณัฐณิชา เหมือนแก้ว ม.3/3
18
0 0 2
36994
เด็กหญิงทิพาธรณ์ มงคลรัตนสิริ ม.3/3
19
0 0 0
36996
เด็กหญิงธนภรณ์ พรประภากร ม.3/3
20
0 0 0
37001
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เทียนธรรมชาติ ม.3/3
21
2 1 0
37030
เด็กหญิงปพิชญา อรรคดี ม.3/3
22
0 0 0
37039
เด็กหญิงปัทมาพร ไทรชมภู ม.3/3
23
2 0 0
37055
เด็กหญิงพรทิพา ทาธาตุ ม.3/3
24
0 0 0
37060
เด็กหญิงพรพิมล สุดสายทอง ม.3/3
25
0 0 0
37077
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ ช่วยชนะ ม.3/3
26
0 0 3
37080
เด็กหญิงพุฒินนท์ ฐิติพงศ์ประภัทร ม.3/3
27
1 0 0
37090
เด็กหญิงภัทรินทร์ ตั้งประพฤติดี ม.3/3
28
0 0 1
37103
เด็กหญิงโยธนัท กาญจนวาหะ ม.3/3
29
1 0 1
37105
เด็กหญิงรวยทาริน โฉมมณี ม.3/3
30
0 0 0
37153
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.3/3
31
0 0 0
37155
เด็กหญิงสิริพิมพา รักขประเสริฐ ม.3/3
32
0 0 1
37160
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่เติ๋น ม.3/3
33
3 2 0
37165
เด็กหญิงสุพิชญา ชัยศิลบุญ ม.3/3
34
0 0 0
37194
เด็กหญิงอารยา วณิชยกิจไพบูลย์ ม.3/3
35
0 0 3