โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูอนันต์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36100
เด็กชายกิตติกวินท์ กิจกุลพิทักษ์เทพ ม.3/3
1
0 0 0
36115
เด็กชายคเณศณัฏฐ์ เขมจิราศิริกุล ม.3/3
2
0 0 0
36118
เด็กชายคุณวุฒิ จันคำ ม.3/3
3
0 0 0
36123
เด็กชายจิรศักดิ์ คำภาค ม.3/3
4
0 0 0
36152
เด็กชายณพวุฒิ พ่วงนิมิตรชัย ม.3/3
5
0 0 0
36154
เด็กชายณัฏฐชัย ราหมัน ม.3/3
6
0 0 0
36170
เด็กชายธนกฤต แทรกสุข ม.3/3
7
0 0 0
36178
เด็กชายธนภัทร หมวดศรี ม.3/3
8
0 0 0
36189
เด็กชายธรรศ แซ่หลิ่ม ม.3/3
9
0 0 0
36215
เด็กชายปฏิภาณ โคซากา ม.3/3
10
0 0 0
36226
เด็กชายปัญญพัชญ์ กังสวร ม.3/3
11
0 0 0
36229
เด็กชายปูรณ์ธน เกียรติรุ่งฤทธิ์ ม.3/3
12
0 0 0
36230
เด็กชายพงศกร นิยมกิจการกุล ม.3/3
13
0 0 0
36254
เด็กชายภูริช ทองวิทยกุล ม.3/3
14
0 0 0
36298
เด็กชายสราวุฒิ ชาวสวนแตง ม.3/3
15
0 0 0
36321
เด็กชายอธิชา พัชราวุฒิกุล ม.3/3
16
0 0 0
36339
เด็กชายอัครพล แซ่จิว ม.3/3
17
0 0 0
36343
เด็กชายอุกฤษฎ์ กุลจินดา ม.3/3
18
0 0 0
36359
เด็กหญิงกายกาญ สุโณวรรณ์ ม.3/3
19
0 0 0
36362
เด็กหญิงกุศลิน กองอนันตพงษ์ ม.3/3
20
0 0 0
36374
เด็กหญิงณัชชา หมู่พิมล ม.3/3
21
0 0 0
36382
เด็กหญิงชุติมันต์ พัฒนไพบูลย์ ม.3/3
22
0 0 0
36391
เด็กหญิงณัฐชา วานิชกุล ม.3/3
23
0 0 0
36394
เด็กหญิงณัฐภัสสร แก้วไชยเฉลิมพล ม.3/3
24
0 0 0
36395
เด็กหญิงณัฐภัสสร เสือสิงห์ ม.3/3
25
0 0 0
36398
เด็กหญิงณัฐวรา นนทภาธร ม.3/3
26
0 0 0
36405
เด็กหญิงดวงหทัย สมผล ม.3/3
27
0 0 0
36406
เด็กหญิงต้องตาแก้ว ประตู ม.3/3
28
0 0 0
36421
เด็กหญิงธารา หกขุนทด ม.3/3
29
0 0 0
36435
เด็กหญิงนลพรรณ มะโนนึก ม.3/3
30
0 0 0
36440
เด็กหญิงนิชาลี ตรีวิสูตร ม.3/3
31
0 0 0
36465
เด็กหญิงปิยะธิดา พงษ์สุริยา ม.3/3
32
0 0 0
36476
เด็กหญิงพรรภษา สินธุมาลย์ ม.3/3
33
0 0 0
36485
เด็กหญิงพิชญ์สินี ธัญธารีย์ ม.3/3
34
0 0 0
36491
เด็กหญิงพิมพ์นารา ใจคล่องแคล่ว ม.3/3
35
0 0 0
36494
เด็กหญิงพิริษา มณีพิพัฒน์ ม.3/3
36
0 0 0
36557
เด็กหญิงศุภกานต์ ศรีพุทธคุณ ม.3/3
37
0 0 0
36558
เด็กหญิงศุภมน ขำจร ม.3/3
38
0 0 0
36559
เด็กหญิงศุภิสร เกษแก้ว ม.3/3
39
0 0 0
36567
เด็กหญิงสิราวรรณ ไวยวินยี ม.3/3
40
0 0 0