โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36709
เด็กชายณพกร แซ่ฉั่ว ม.3/2
1
0 0 0
36717
เด็กชายณัฐวิทย์ ตุ้มเงิน ม.3/2
2
0 0 2
36724
เด็กชายณิชนันทน์ มนต์ติกานนท์ ม.3/2
3
0 0 0
36736
เด็กชายธนวรรธน์ จันทรเวโรจน์ ม.3/2
4
0 0 0
36737
เด็กชายธนวัฒน์ แทนบุญ ม.3/2
5
0 0 1
36741
เด็กชายธนัทภัทร สังเนตร ม.3/2
6
2 0 0
36752
เด็กชายธรรมลักษณ์ ปัญญาวิมุติ ม.3/2
7
0 0 1
36771
เด็กชายนิธิศ มโนวัฒน์ ม.3/2
8
5 1 0
36793
เด็กชายปุญญาพัฒน์ พุ่มมณี ม.3/2
9
0 0 0
36794
เด็กชายปุณยวีร์ เจนประดิษฐ์วงศ์ ม.3/2
10
0 0 0
36825
เด็กชายพีรภาส เจียรสุนันท์ ม.3/2
11
0 0 0
36839
เด็กชายมนัญชัย จงเกริกเกียรต์ ม.3/2
12
0 0 0
36888
เด็กชายสายวัน - ม.3/2
13
0 0 1
36921
เด็กหญิงกวิสรา นามกันยา ม.3/2
14
0 0 1
36931
เด็กหญิงกุลสรารัตน์ กรุตสัมพันธ์ ม.3/2
15
0 0 0
36934
เด็กหญิงเก็จมณี ชูช่วย ม.3/2
16
2 0 1
36937
เด็กหญิงคชาภรณ์ ภู่เนียม ม.3/2
17
2 1 5
36954
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุขขาว ม.3/2
18
0 0 0
36956
เด็กหญิงฉัตรลดา จำปาขันธ์ ม.3/2
19
0 0 0
36963
เด็กหญิงชมพูนุท พิณทอง ม.3/2
20
1 0 0
36965
เด็กหญิงชลธิชา คุณะเพิ่มศิริ ม.3/2
21
0 0 2
36984
เด็กหญิงณัฐฎาณี แก้วสิริไกรสกุล ม.3/2
22
0 0 0
36998
เด็กหญิงธนิสร จิรสิริสุนทร ม.3/2
23
0 0 1
37031
เด็กหญิงปภาวรินท์ ยงยุทธ์กุลสิริ ม.3/2
24
0 0 0
37032
เด็กหญิงปรัชญวรรณ ประภาทรงสิทธิ์ ม.3/2
25
0 0 0
37034
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แหล่งทอง ม.3/2
26
0 0 0
37049
เด็กหญิงปุณยนุช คะชานันท์ ม.3/2
27
0 0 0
37050
เด็กหญิงเปมิกา เปียกเพชร ม.3/2
28
0 0 0
37089
เด็กหญิงภัทราวดี สำนักวิชา ม.3/2
29
0 0 0
37099
เด็กหญิงมัณตรินี ทักษเดช ม.3/2
30
0 0 0
37132
เด็กหญิงวริศรา ถิ่นวงษ์ยอด ม.3/2
31
3 0 1
37139
เด็กหญิงวิมลสิริ แซ่ลี้ ม.3/2
32
0 0 1
37162
เด็กหญิงสุนิสา ทองเลิศลักษณ์ ม.3/2
33
0 1 0
37180
เด็กหญิงอภิชญา วีนิล ม.3/2
34
0 0 0
37201
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ทองคงอ่วม ม.3/2
35
0 0 0