โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูสมาพร
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36094
เด็กชายกฤษดา รุ่งเกรียงสิทธิ์ ม.3/2
1
0 0 0
36097
เด็กชายกาณฑ์ แก้วดับภัย ม.3/2
2
0 0 0
36099
เด็กชายกิจติคุณ ขาวทอง ม.3/2
3
0 0 1
36149
เด็กชายชินภัทร วงศ์สิกุล ม.3/2
4
0 0 1
36159
เด็กชายณัฐวุฒิ โภชน์พันธุ์ ม.3/2
5
0 0 0
36173
เด็กชายธนทัต อุ่นจัตตุรพร ม.3/2
6
0 0 1
36175
เด็กชายธนนันท์ ศรีวารีรัตน์ ม.3/2
7
1 0 1
36192
เด็กชายธิติพัทธ์ ชั้นดีสิริการย์ ม.3/2
8
9 0 1
36195
เด็กชายธีร เข็มทองสกุล ม.3/2
9
0 0 3
36201
เด็กชายธีรรัตน์ ตันติวิกรม ม.3/2
10
0 0 2
36212
เด็กชายนิธิศ แก้ววัน ม.3/2
11
0 0 4
36218
เด็กชายประชา อุทยะพิรุณลักษ์ ม.3/2
12
0 0 4
36219
เด็กชายปราชญา เศวตพิบูลย์ ม.3/2
13
3 0 2
36310
เด็กชายสุภเดช อนุพันธ์ ม.3/2
14
0 0 5
36351
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จรรยาธนโชติ ม.3/2
15
1 0 3
36356
เด็กหญิงกันตินันท์ ธนังเลิศมาลัย ม.3/2
16
0 2 3
36358
เด็กหญิงกานต์พิชชา สุรัตนพงษ์ชัย ม.3/2
17
1 0 0
36361
เด็กหญิงกิติวรรณ นวเนติวงศ์ ม.3/2
18
5 1 9
36366
เด็กหญิงจามีณ ศรีสุนทรลักษณ์ ม.3/2
19
0 0 0
36373
เด็กหญิงชนภัส แก้วศรีพันธิ์ ม.3/2
20
3 0 0
36379
เด็กหญิงชิดชนก เพ่งเล็งผล ม.3/2
21
4 1 4
36386
เด็กหญิงญาตินันท์ คชสงคราม ม.3/2
22
0 0 0
36401
เด็กหญิงณัฐสลิล ชัยวัฒนวงศ์ ม.3/2
23
0 1 2
36410
เด็กหญิงธนัชพร อิงคนันท์ ม.3/2
24
8 1 1
36412
เด็กหญิงธมญวรรณ วัฒนสุภิญโญ ม.3/2
25
0 1 3
36441
เด็กหญิงนิธิพร สำโรงทอง ม.3/2
26
1 0 1
36450
เด็กหญิงปนิตตรา สีทาป ม.3/2
27
0 0 0
36463
เด็กหญิงปาลิดา ศิริคง ม.3/2
28
0 0 0
36468
เด็กหญิงปีระกาแก้ว จันทร์สด ม.3/2
29
3 3 8
36484
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีทอง ม.3/2
30
0 1 3
36487
เด็กหญิงพิณอรุณ นิยมเจนค้า ม.3/2
31
0 1 3
36488
เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีแสงฉาย ม.3/2
32
0 0 0
36489
เด็กหญิงพิมพรรณ ภัสสรประทีป ม.3/2
33
0 0 3
36499
เด็กหญิงภควดี อุ่นเจริญ ม.3/2
34
0 0 1
36511
เด็กหญิงมิรา ปราสาทแสนสวย ม.3/2
35
0 0 0
36528
เด็กหญิงวนัชพร แพ่งสภา ม.3/2
36
0 1 4
36548
เด็กหญิงศรารัตน์ สุจริตจันทร์ ม.3/2
37
3 0 5
36551
เด็กหญิงศศิวิมล แจ้งกระจ่าง ม.3/2
38
0 3 6
36580
เด็กหญิงสุภชา สรชาติ ม.3/2
39
0 0 2
36581
เด็กหญิงสุภัชชา วีระสูตร ม.3/2
40
0 1 6