โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/14 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
เริ่มนับวันที่ : ถึงวันที่
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36664
เด็กชายกฤติภูมิ สุดแสวง ม.3/14
1
0 0 0
36693
เด็กชายชยพล เลิศมรรคา ม.3/14
2
0 0 0
36726
เด็กชายแทนคุณ ยงกิตติภัทร ม.3/14
3
0 0 0
36729
เด็กชายธนกฤต คงสุริยะภิญโญ ม.3/14
4
0 0 0
36757
เด็กชายธีรพล เสถียรวรวงศ์ ม.3/14
5
0 0 0
36762
เด็กชายธีรโชติ แซ่เฮ้า ม.3/14
6
0 0 0
36765
เด็กชายนรวิชญ์ สระแก้ว ม.3/14
7
0 0 0
36791
เด็กชายปุญญพัฒน์ อภิษฎากุล ม.3/14
8
0 0 0
36816
เด็กชายพิธิวัฒน์ ซุ่นหมี ม.3/14
9
0 0 0
36829
เด็กชายภัทรพล โลหะยิ่งบริสุทธิ์ ม.3/14
10
0 0 0
36833
เด็กชายภูตะวัน พุ่มรัก ม.3/14
11
0 0 0
36883
เด็กชายโศระณะ เจริญพิพัฒนาพร ม.3/14
12
0 0 0
36896
เด็กชายหิรัณย์ สิริยศนันท์ ม.3/14
13
0 0 0
36914
เด็กชายอิศรา สำโรงแสง ม.3/14
14
0 0 0
36917
เด็กชายธีรพงศ์ สุขเกษม ม.3/14
15
0 0 0
36923
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีกรรมสิทธิ์ ม.3/14
16
0 0 0
36924
เด็กหญิงกันยกร จันทร์กลม ม.3/14
17
0 0 0
36927
เด็กหญิงกานต์ธิดา เพ็งเกร็ด ม.3/14
18
0 0 0
36929
เด็กหญิงกิ่งฉัตร พนาดร ม.3/14
19
0 0 0
36943
เด็กหญิงจิรชยา ทิพยาพร ม.3/14
20
0 0 0
36950
เด็กหญิงจิราภา ยั่งยืน ม.3/14
21
0 0 0
36957
เด็กหญิงชญานุตม์ เจริญสิงห์ ม.3/14
22
0 0 0
36962
เด็กหญิงชนิภรณ์ อุตตะมะ ม.3/14
23
0 0 0
36975
เด็กหญิงญาดา เศรษฐาวงค์ ม.3/14
24
0 0 0
37006
เด็กหญิงธัญสิริ แก้วกำแพง ม.3/14
25
0 0 0
37018
เด็กหญิงนิรดา แซ่ซื้อ ม.3/14
26
0 0 0
37020
เด็กหญิงนิศารัตน์ กลั่นพิมาย ม.3/14
27
0 0 0
37076
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มาลีเทศ ม.3/14
28
0 0 0
37091
เด็กหญิงภัศรา เสือเมือง ม.3/14
29
0 0 0
37096
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีคราม ม.3/14
30
0 0 0
37097
เด็กหญิงมะลิวรรณ อุดมโภชน์ ม.3/14
31
0 0 0
37120
เด็กหญิงวนัสนันท์ ตั้งวิรัตนากุล ม.3/14
32
0 0 0
37146
เด็กหญิงศิรินนภา ศรีบุญเรือง ม.3/14
33
0 0 0
37166
เด็กหญิงสุภัทรสิริ ฐิตะยากรณ์ ม.3/14
34
0 0 0
37167
เด็กหญิงสุภัทา ทรัพย์มิตร ม.3/14
35
0 0 0
37182
เด็กหญิงอภิรตา จิตตรานนท์ ม.3/14
36
0 0 0
37187
เด็กหญิงอวัสดา ได้ดี ม.3/14
37
0 0 0
37195
เด็กหญิงอาริยา สารบรรณ ม.3/14
38
0 0 0